Mariano Assanami Sabino. Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 12 novembru 2019 (TATOLI) – Lidér foinsa’e, Mariano Assanami Sabino, husu ba sobrevivente sira atu kontribui nafatin ba prosesu ukun-aan liuhosi dezenvolvimentu.

“Ita mate restu tenke nafatin iha responsabilidade hodi kontribui ba dezenvolvimentu, tenke kontinua ho espíritu ida ne’e, selebrasaun ne’e fanu ita katak tenke iha konxiénsia, pasiénsia, dixiplina no esforsu nafatin hodi entre ita labele oho malu fali”, Assanami ba jornalista sira iha selebrasaun Loron Nasionál Juventude, no data markante Masakre 12 Novembru iha semitériu Santa Krús, ohin.

Assanami husu ba juventude loriku asua’in atu hatudu nafatin espiritu luta, hanesan tempu uluk, nune’e bele kontribui ba dezenvolvimentu nasionál hodi hadi’a povu nia moris.

“Ita tenke aselera dezenvolvimentu, rai ida ne’e tenke mahon ba ema hotu, sai fatin serbisu ba ema, fatin ne’ebe seguru ba ema no fatin ne’ebé dignifika ema, maske ema bele iha partidu ketak, organizasaun ketak, maibé objetivu prinsipál maka liberta povu”, nia énfaze.

Iha fatin hanesan, Prezidente Komité 12 Novembru, Gregório Saldanha, salienta juventude tenke tama iha prosesu kontrusaun Estadu liuliu ba dezenvolvimentu nasaun nian, juventude tenke iha onra di’ak iha prosesu dezenvolvimentu.

Tanba ne’e, hahalok sira ne’ebé ladún di’ak, tenke evita tanba sei fó terus ba ita nia-aan rasik, ba família, nune’e maka joven sira labele husik ka lakon oportunidade hodi kontribui ba nasaun no povu nia moris di’ak.

Jornalista : Natalino Costa 
Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here