Ministra Finansa en-ezersísiu, Sara Lobo Brites. Imajen Tatoli/ Egas Cristóvão

DILI, 5 novembru 2019 (TATOLI)—Ministra Finansa en-ezersísiu, Sara Lobo Brites hateten ezekusaun orsamentu jerál Estadu (OJE) 2019 ki’ik tanba orsamentu refere enkuadra iha períudu médiu prazu. Tanba ne’e mak fó impaktu ba ezekusaun 2019 seidauk sa’e.

Maibé, governante ne’e garante katak sei hela fulan rua atu Governu aselera ezekusaun refere tuir meta ne’ebé iha.

Lee mós: Ezekusaun OJE 2019 Mínimu Tebes

“Iha okaziaun barabarak ha’u sempre hateten ona. Ezekusaun ki’ik ne’e ita tenke haree didi’ak tanba orsamentu ida-ne’e ita enkuadra iha períudu ida médiu prazu. Tanba ita haree programa ida ita la konsege implementa iha tinan dahuluk. Entaun, ita bele implementa fali iha tinan daruak. Se dehan tinan dahuluk ita la gasta, iha fali tinan daruak ita labele gasta ka implementa ne’e labele. Ita labele iha pensamentu hanesan ne’e,” dehan Sara iha Paláçio do Governo, tersa ne’e.

Nia hatutan, orsamentu mak tau anuál maibé programa governasaun durante tinan tolu ka lima. Tanba ne’e, nia dehan, orsamentu ki’ik labele sai sasukat.

“Kona-ba orsamentu 2019 laiha fallansu mak hodi ezekusaun ne’e ki’ik lae. Ita tenke realístiku. Orsamentu ne’e ita aprova iha janeiru entaun pratikamente ita implementa iha fevereiru. Entaun, ita lakon tiha ona fulan ida ba nia ezekusaun. Maibé, ita bele aselera nafatin,” nia haklaken.

Nia esplika, orsamentu rekorente sei labele hotu de’it iha fulan sia ka sanulu maibé tenke ramata iha dezembru.

“Ita sei iha fulan rua. Fulan rua nia laran rekorente ba saláriu, bens serbisu, transferénsia públika to’o nia tempu nia sei ezekuta to’o ramata. Entaun, ita haree de’it mak kategoria rua mak hanesan kapitál menór no kapitál dezenvolvimentu. Maibé, ha’u dehan beibeik kapitál rua ne’e projetu tenke liuhosi konkursu no aprovizionamentu. Ida-ne’e liuhosi prosesu naruk entaun kontribui mós ba nia atrazu,” nia haklaken.

Nia akresenta, ezekusaun ne’e la atinje pursentu 100 laiha problema tanba projetu ruma laiha Governu labele halo pagamentu atu duni ezekusaun tanba kbiit ministériu bele realoka fali ba tinan oin hosi persentajen hira mak haree la ezekuta.

Entretantu, ezekusaun OJE 2019 hosi fevereiru to’o horsehik fulan ida-ne’e atinje ona pursentu 65.0.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here