Prezidente Autoridade Interinu Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Arsénio Paixão Bano. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão.

DILI, 29  outubru 2019 (TATOLI) – Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA) interinu, Arsénio Paixão Bano, hateten nia mandatu sei hotu iha 31 novembru, maibé prontu atu koopera ho Prezidente foun ne’ebé sei hili husi Oitavu Governu.

“Ami seidauk rona informasaun sé mak atu troka, maibé ha’u prontu koopera tanba interese nasionál no interese Oekusi oan sira”, afirma Arsénio Bano ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, ohin.

Arsénio Bano dehan Prezidente foun ne’ebé sei kontinua programa sira dezeña ona iha Orsamentu Jerál Estadu 2020 hodi mellora infraestrutura bázika iha RAEOA no seluk tan.

“Atubele fó reseita barak liután iha futuru, maibé ami hein ema ne’ebé troka ami bá mak ami relata prioridade sira atu kontinua”, katak.

Entretantu, Arsénio Bano asume Prezidente RAEOA hahú iha loron 1 agostu  no tuir mandatu durante loron 120 hanesan responsavel interinu ba loron 120 iha Oekusi, hafoin mandatu eis Prezidente RAEOA, Marí Alkatiri ramata.

Nia mós agradese tanba Xefe Governu bele fó mandatu ba nian durante loron 120 no sei remata iha 31 novembru ne’e.

Prezidente RAEOA interinu mós durante tinan sia serbisu hamutuk ho Prezidente sesante Mari Alkatiri no nu’udar Primeiru Sekretáriu iha Autoridade. Entretantu, Mari Alkatiri nia mandatu hotu nu’udar Prezidente RAEOA iha loron 30 Jullu 2019.

Notísia relevante : PM Taur Seidauk Foti Desizaun Nomea Ema Foun Lidera RAEOA

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here