Vise Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timór-Leste (F-FDTL), Brigadeiru Jenerál Falur Rate Laek. Imajen/F-FDTL

DILI, 16 outubru 2019 (TATOLI)- Prezidente Federasaun Tiru Timor-Leste (FETU) atuál Vise Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL- Forsa Defeza Timor-Leste, Brigadeiru Jenerál Falur Rate Laek, promete sei lori  FETU ba mundu hodi kompete iha desportu tiru internasionál.

Falur deklara kestaun ne’e ohin, bainhira hamutuk ho Sekretáriu Estadu Juventude Desportu (SEJD), Nelio Isaac Sarmento, ofisiálmente lansa sira nia estabelesimentu federasaun iha sede FETU, Taibesi, Dili.

Nia dehan, kompetisaun tiru ne’e hala’o ho objetivu prinsipál atu haboot liután ezisténsia FETU nu’udar organizasaun desportu ida ne’ebé sei reprezenta Timor-Leste iha kualkér eventu kompetisaun tiru rai laran no internasionál.

“Ohin ita ofisializa Federasaun Tiru Timor-Leste ida ne’e, ita hotu hamutuk atu tau hanoin ida fó laran ba malu atu bele dezenvolve di’ak liután atividade desportu ne’ebé hamahon-an iha Komité Olímpiku Nasionál Timor-Leste (CONTL), atu bele sai hanesan pioneiru hodi lori Timor-Leste no kontribui mós ita nia Bandeira Nasional iha mundu internasionál,” hateten Falur iha nia  diskursu.

Prezidente FETU hato’o agradese ba governu liu husi Sekretáriu Estadu Juventude Desportu   (SEJD), Sekretáriu Estadu Terras Propriedade (SETP) hodi ajuda  fó apoiu fatin ba federasaun hodi uza ba atividade tiru nian.

Federasaun Tiru hahú funda iha tinan 2012, ho espíritu desportivu fiar aan metin. FETU hetan ona legalizasaun rejistu husi Notariadu Timor-Leste hodi fó kbiit ba FTU hala’o nia atividade desportu ida ne’e ba oin.

Falur dehan, iha tinan ne’e kedas Federasaun Tiru hakerek karta ba CONTL, atu sai hanesan membru ba federasaun Tiru Internasionál. CONTL nia fasilitasaun no esforsu no sira hato’o hato’o agradese wain.

Iha 2013 Federasaun Tiru Timor Leste sai membru ba Federasaun Tiru Internasionál (ISSF) liu fulan tolu (3) FTU formaliza nia prezensa iha mundu Internasionál sai hanesan membru kompletu ou Full Member ba International Sport Shooting  Federation (ISSF) no sai membru kompletu ou Full Member ba Asian Shooting Confederation (ASC) iha Kuwait.

Prezidente Federasaun Tiru hatuan, sira haruka mós membru na’in rua ba tuir treinamentu hanesan árbitru iha Bangkok. Haruka mós atleta na’in rua (2) feto ida mane ida no treinadór ida ba tuir treinamentu Air Pistol ba Youth Training semana rua (2) iha Kuwait.

FTU  haruka mós treinadór na’in rua (2) ba tuir treinamentu Youth Training Air Rifle iha Jakarta Indonézia semana ida. Federasaun Tiru mós tuir eventu South Asian Games iha Palembang Indonézia ho atleta na’in haat (4) no treinadór (1) no ofisial ida (1).

Iha Asembleia Jerál Internasionál Shooting Sport Federation (ISSF) 2018, Federasaun Tiru Timor-Leste hetan suporta kilat Air Rifle haat (4) no Air Pistol haat (4) husi International Shooting Sport Federation, tanba esforsu makas husi FTTL.

FTU mós halo akordu Internasionál ho PB-PERBAKIN Indonézia atu dezenvolve desportu tiru, iha área hotu-hotu.

“Ami agradese dala ida tan ba ajuda sira ne’ebé la sura idak-idak, mai be ho Na’i nia tulun ita hotu sei halo desportu ne’e ho di’ak hodi dezenvolve ita nia nasaun no jerasaun foun iha futuru,” nia agradese.

Federasaun Tiru mós iha nia vizaun katak, dezenvolvimentu desportu tiru ho prestasaun di’ak hodi hamorin nasaun Timor-Leste ba mundu. Hanesan ne’e mós Federasaun Tiru iha nia misaun, promove no dezenvolve desportu tiru bazeia ba prestasaun atiradór idak-idak nian.

Nia hatutan, FTU  sei halo esforsu sira atu membru federasaun tiru sira halo hatuur metin iha liafuan Filozofia haat (4) mak hanesan tuir mai ne’e: 1) ESFORSU: la hatene kolen hanesan modelu prinsipál ba ema hothotu liu-liu atleta federasaun tiru ne’ebé hakarak sai di’ak. So liu husi esforsu makas de’it mak federasaun tiru nia atleta sira bele hetan buat di’ak.

2) DEDIKASAUN: Bainhira atleta atiradór ida didi’ak nia aan didi’ak ba buat ne’ebé nia hili, mak nia sei hetan di’ak ho dixiplina, rona ba treinadór sira, respeitu ema seluk, étika no morál iha, sei sai atiradora ida di’ak iha nia vida tomak.

3) DEVOSAUN: Atleta atiradór ne’ebé iha esforsu ba nia treinamentu no dedika nia aan tomak ba treinamentu hanesan atiradór ne’e ho di’ak no fiar aan makas sei hetan prestasaun ida ne’ebé di’ak liu. No 4) GLORIA: Sai hanesan finalizasaun husi esforsu, dedikasaun, devosaun, mak atleta atiradór Timor-Leste oan sira sei foti sa’e Bandeira Nasionál Timor-Leste nian iha mundu Internasionál.

Fatin hanesan, Sekretáriu Estadu Nelio Isaac Sarmento dehan, governu apresia ho ezisténsia FTU ho inisiativa komesa identifika atleta hodi partisipa iha kampionatu nasionál ho federasaun internasionál sira.

“Federasaun tiru mós iha kampionatu internasionál ba federasaun tiru ne’e rasik no la’ós ida ne’e de’it ba maioria nasaun, loke mós rede ba federasasun sira hotu iha ne’e mós militár sira mós halo kompetisaun tiru iha kada rejiaun ne’e,” Nelio hateten..

Nia dehan, prezensa federasaun desportiva hamutuk 34, úniku Federasaun Tiru mak primeiru hetan ona direitu ba utilidade públiku iha Estadu Timor-Leste.

Atividade ida ne’e parte ida atu halo selesaun ba atleta tiru ne’ebé sei partisipa iha eventu SEA Games Manila 2019.

Partisipante ba atividade ne’e hamutuk ema na’in 60 no maioria mai hosi membru F-FDTL no adidu militár sira hosi Embaixada Austrália ho Estadu Unidus Amerika.

Iha atividade ne’e, sekretáriu estadu mós hetan oportunidade hodi tiru target uza AR-20 no pistola.

Jornalista : Eugénio Pereira

Editór        : Francisco Simões

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here