Prezidente Repúblika hamutuk ho espoza haree direta kondisaun EBC Leusari. Imajen TATOLI/Cipriano Colo

DILI, 09 outubru 2019 (TATOLI) – Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo preokupa ho kondisaun edifísiu Escola Básica Central (EBC) Leusari iha Aldeia Ra’anu, Suku Sarlau, Postu Administrativu Lautém, Munisípiu Lautém.

Xefe Estadu preokupa hafoin ho espoza hala’o vizita hodi haree direta kondisaun eskola refere, kuarta ne’e.

“Ha’u hakarak hateten katak imi-nia eskola ne’e koñesidu iha mundu. Katak, mundu tomak haree tiha ona uma ida-ne’e. Tanba ne’e, ohin, Xefe Estadu mai to’o fatin ne’e hodi haree direta kondisaun no situasaun ne’ebé estudante sira enfrenta. Fila hosi ne’e, Xefe Estadu sei hato’o ba Governu atu tau-matan ba kondisaun edifísiu eskola ne’e”, PR Lú Olo promete.

Prezidente Repúblika mós fiar katak Governu iha mós prioridade ba edukasaun, nune’e sei tau-matan duni ba eskola refere.

Nia salienta katak bainhira ko’alia kona-ba edukasaun, ko’alia kona-ba kualidade. Tanba ne’e, kondisaun eskola ne’ebé di’ak mak sai sasukat ba kualidade edukasaun.

Nia hatutan, Prezidente Repúblika la’ós ezekutivu, maibé eleitu direta hosi povu iha mós responsabilidade atu tau-matan ba povu nia kondisaun moris.

Nune’e mós, Xefe Kaza Sivíl, Francisco Maria de Vasconselhos hateten parte Kaza Sivíl sei koordena ho Governu, sei halo buat ne’ebé mak Kaza Sivíl bele halo hodi tulun Governu atu fó apoiu ba eskola ne’e.

Iha fatin ne’e mós espoza Prezidente Repúblika, Cidália Nobre Mouzinho Guterres oferese kadernu, brinkedus no roupa jinástika balun ba estudante sira.

Entretantu, Diretór EBC Leusari, Domingos Vilanova hato’o preokupasaun ba Prezidente Repúblika katak situasaun ne’e besik tinan rua nulu ona, dezde 2005 to’o agora.

Tanba ne’e, dala ida tan, nia hakarak hato’o preokupasaun ne’e ba Prezidente Repúblika ne’ebé hiit aan to’o iha fatin ne’ebá no hein katak Xefe Estadu sei hato’o ba Governu atu tau-matan.

” Ami-nia Kondisaun eskola grave. Agora udan mós atu monu rai daudaun ona. Ami-nia estudante sira sei terus”, dehan Domingos.

Entretantu, EBC Leusari kompostu hosi ensinu Primeiru Síkulu, Segundu Síkulu no Terseiru Síkulu.

Eskola ne’e rasik iha sala hamutuk sanulu resin-ida, maibé sala haat de’it mak di’ak. Sala hitu kalen dodook ka aat hotu ona, maibé estudante sira tenke uza nafatin sala hirak ne’e ba aprendizajen.

Alunu hosi Primeiru to’o Terseiru Síkulu hamutuk 316 ho profesór sira hamutuk rua nulu.

Jornalista: Cipriano Colo

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here