Aktividades iha Fronteira Motaain, Imajen/Antonio Goncalves

BATUGADE, 08 outubru 2019 (TATOLI)-Indonéziu sira hatudu antusiasmu tama mai Timor-Leste, hafoin Estadu ne’e implementa politika vistu livre ba nasaun vizinu.

Xefi Serbisu Migrasaun Batugade, Moises Barros. Imajen/António Gonçalves

Iha tempu antes implementa vistu livre, másimu loron ida Indonéziu mai TL liuhusi fronteira terrestre Motaain, Munisípiu Bobonaro, ema nain 300, maibé depois implementa tiha vistu livre kada loron Indonéziu ho Timoroan balun bele tama-sai  Timor-Leste liu husi Motaain to’o nain 400.

“Depois implementa visa livre ne’e kada loron ami atende Indonéziu sira ne’ebé tama iha territóriu liuhusi fronteira Motaain hamutuk na’in 400,” informa Xefe Postu Serbisu Migrasaun Fronteira Motaain, Sarjentu Xefe Polisia Moises Barros, ba Ajénsia TATOLI iha Motaain, segunda (07/10/2019).

Husi aspetu rendimentu ne’ebé kobre husi Migrasaun Motaain hafoin implementasaun vistu livre, Moises Barros, hateten, momentu ikus ne’e rendimentu tuun. Ho nune’e, dezde implementasaun vistu livre ba Indonéziu sira Serbisu Migrasaun Motaain rekolla de’it reseita ba kofre estadu menus husi $100/loron.

Iha tempu antes implementasaun vistu livre ba Indonéziu sira, Moises Barros, informa, reseita ne’ebé Serbisu Migrasaun rekolla ba kofre Estadu mínimu liu $2.000/loron.

“Reseita agora laiha, ami so kobra ba sidadaun ne’ebé uza vistu serbisu maka selu, maibé loron ida ema ida ka rua no mós dala ruma la iha liu,” informa Xefe Postu Imigrasaun Batugade ne’e iha Motaain.

Tuir lei sidadaun vistu servisu  $50 válidu ba tinan ida, maibé ba selu  multa ba violasaun vistu maka hanesan violasaun liu ona prazu loron 1 to’o 15 selu $150, loron 16 to’o 30 ($230), loron 30 to’o 90 ($350) no loron 90 ba leten ($5800).

Reseita husi vistu turista durante semana ida ne’e rekolla de’it husi sidadaun Austrália ho Filipina purvolta ema nain haat.

Menus Rekursu Umanu

Xefe Postu  Serbisu Migrasaun Fronteira Terrestre Motaain,  Sarjentu Xefe Polisia,  Moises Barros informa liu tan,  daudaun ne’e Serbisu  Migrasaun Motaain, enfrenta problema menus rekursu umanu  hodi fó atendimentu ba sidadaun rai laran no estranjeiru ne’ebé ultra pasa liña fronteira terrestre Motaain.

Daudaun ne’e iha de’it kolokasaun membru Serbisu Migrasaun na’in neen (6) iha postu integradu Fronteira Motaain, kompostu husi pesoál ba atendimentu ema tama (arrival) nain ida (1), ema sai (departure) nain ida (1), tezoureiru ida (1), Administrasaun nain ida (1) inklui Xefe Postu Imigrasaun.

“Membru ida agora partu falta ami nain lima  bainhira ida moras  ami tenke serbisu dobru,” hateten Moises Barros.

Ho implementasaun vistu livre afeta mós ba atendimentu tanba ne’e Xefe Postu ne’e sujere Governu atu aumenta tan pesoál  nain rua hodi reforsa iha  diresaun sistema, pesoál  nain rua atende iha arrival nain rua ho  nain rua tan atende iha departure.

Governu mós iha ona planu atu tempu badak sei estabelese tan oras atendimentu iha meudia tuku 12 to’o 02:00, durante ne’e postu integradu loke oras tuku 09:00 to’o 13:00 Otl, oras deskansa tuku 13 to’o 14:00 no oras atendimentu hahú tuku 14:00 to’o 17:00 Otl.

“Difikuldade ba ami maka kuandu implementa ona ami fahe malu atu han iha oras meudia de’it dala ruma sei la biban, uluk ami deskansa meudia oras ida,” nia hateten.

Tuir oráriu parte Migrasaun TL-Indonézia iha Motaain,  tersa (08/10/2019), ekipa Migrasaun hasoru malu hodi finaliza diskusaun kona-ba funsionamentu ba atendimentu iha oras meudia.

Jornalista : Agapito dos Santos

Editór       : Francisco Simões

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here