Eskola Ensinu Sekundáriu Tékniku Vokasionál (ESTV)-Eskola Ekonomia no Komérsiu Becora (EEC-sigla portugés). Foto espesiál

DILI, 08 outubru 2019 (TATOLI)-Eskola Ensinu Sekundária Tékniku Vokasionál (ESTV)-Eskola Ekonomia no Komérsiu Becora (EEC-sigla portugés) hamutuk na´in 250 sei partisipa iha ezame nasionál agora.

“Estudante iha ami-nia 250 mak atu tuir ezame nasionál no estudante ne’ebé la tuir seida’uk hatene tanba seida’uk entrega mai ha’u. Xefe departamentu kada departamentu ida hanesan Departamentu Kontabilidade, Komérsiu, Sekretariadu, ne’e ema na’in hirak mak la tuir ho razaun tanba balun durante ne’e nunka tuir eskola, entaun sira la iha direitu atu tuir,” dehan Diretór Eskola ESTV-EEC Becora Dili, Aderito Luis da Costa ba Ajénsia TATOLI iha nia kna’ar fatin, Becora, tersa ne´e

Ezekutivu ne´e informa, durante estudante sira simu prosesu aprendizajen hanesan, balun ne’ebé tarde iha ezame modulár, tarde iha ezame PAP, tarde ba halo peskiza iha instituisaun sira seluk.

“Tanba ne’e, ami esforsu aan maka’as ona kona-ba estudante sira ne’ebé tarde ba ezame modulár, karik sira bele ezame lalais ba profesór nia matéria ida ne’ebé sira la ezame karik profesór sira ne’e ami fó ona autorizasaun para sira bele fó ezame lalais, para labarik sira iha direitu no dever tomak bele tuir exame nasionál,” konsidera manorin na´in ne´e.

“Ba PAP, ba profesór sira ne’ebé kona-ba profesór orientadór ba ezame PAP ida ne’ebé ninia sei la’o tarde liu, se semana ida ne’e nia laran ohin aban to’o bainrua ne’e sira nafatin ezame lalais para iha dia 14 mai ne´e estudante ida atu labele falla iha exame nasionál, nia hatutan.

Hadau Malu Komputadór

Iha parte seluk, Diretór Aderito Luís da Costa rekuñese katak ESTV-EEC hasoru obstakúlu barak la halimar. “Ezemplu iha ne’e estudante atu tuir ezame nasionál, ami-nia laboratoriu kona-ba komputadór nian la iha entaun labarik sira hadau mak komputadór uitoan; ida, rua, tolu, sira atu halo lalais sira-nia laporan (relatóriu) PAP (Prova Aptidaun Profisionál ) ne’e defisil uitoan tanba komputadór la to’o”.

“Segundu, ba print (imprime) mós iha ami-nia ida de’it, foin lalais avaria tiha labarik sira tenke buka meius atu dezaraska ba rental para bele print lalais. Ne’e hanesan obstakúlu ida ne’ebé estudante sira hasoru no mós ba ami-nia eskola hasoru”.

Nia aumenta tan katak, obstákulu seluk ne´ebé sira hasoru mak biblioteka tanba la iha livru referénsia atu tulun estudante sira hakerek  PAP. “Sira hakerek hotu hafoin iha autorizasaun atu bele tuir ezame nasionál. Se ida ne’e lá iha entaun sira la iha dalan atu tuir ezame nasionál tanba materia ida naran Prova Aptidaun Profisionál ida ne’e seida’uk ramata, entaun la iha autoriza atu tuir ezame nasionál”.

Diretor Aderito Luís da Costa haktuir katak preparasaun ba ezame nasionál agora komesa ida primeiru. “Ami Eskola Tékniku vokasionál la hanesan ho eskola jerál, entaun iha ne’e komesa ami-nia balun ne’ebé seida’uk ezame ba PAP, arsite, sira ezame la’o daudauk ona, ida ne’e ba dahuluk nian”.

“Ba daruak nian, agora komesa lista kandidatu ba estudante ne’ebé atu tuir ezame nasionál, komesa naran sira ne’e ami haruka hotu ona ba nasionál ho munisipiu,” dehan diretór ne’e.

Ba datoluk ni’an,  tuir Aderito Luís da Costa, profesór sira ne’ebé atu tama ba vizilante. “Kada ba eskola hotu ne’ebé edukasaun munisípiu presiza, ami naran mós haruka hotu ona”.

“Ba da ha’at, ami hein de’it atu tuir ezame nasionál iha dia 14 mai,” tenik Aderito Luís da Costa.

“Ba da lima ni’an, ami preparasaun, tuir mai sei taka númeru estudante ba kada klase ne’e. “Numeru estudante atu tuir ezame nasionál feto hira mané hira, tuir númeru ne’ebé edukasaun haruka mai”.

“Ba da neen, ba estudante sira hanesan hetan moras ruma ka selae hetan asidente ruma ami sei kontaktu inan aman, atu buka bele hatene kle´aan liután kona-ba estudante nia problema nia moras tebes duni ka lae, ou nia nusa”.

“Ba da neen, ba estudante sira hanesan hetan moras ruma ka se lae hetan asidente ruma, ami sei kontaktu inan aman atu buka bele hatene kle´an liután kona-ba estudante nia problema; nia moras tebes duni ka lae, ou nia nusa hafoin hatene ba loron ikus bele tuir, ida ne’e ba ami-nia preparasaun,” hateten Diretór Aderito Luís da Costa.

Jornalista   : Nelia Fernandes

Editor         : Rafy Belo 

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here