Sesaun plenária Parlamentu Nasionál. Imajen/Tatoli

DILI, 07 outubru 2019 (TATOLI) – Iha plenária segunda ne’e, Vise Prezidente Parlamentu Nasionál, Luís Roberto, ne’ebé mak lidera meza, suspende plenária ho razaun la nesesáriu atu halo substituisaun ba deputada ne’ebé halo viajen traballu.

Deputada ne’ebé halo substituisaun husi Bankada FRETILIN, Helena Martins ba Rosela da Costa husi lista kandidatura partidu FRETILIN, enkuantu Deputada Bankada CNRT, Lúcia Taeki, ne’ebé halo mós viajen traballu ne’e la halo substituisaun.

“Razaun ohin ha’u suspende plenária ba loron ohin tanba relasiona ho rejimentu Parlamentu Nasionál (PN) artigu 5 hateten, kuandu deputadu ida la marka ninia prezensa loron tolu tutuir malu, nia iha direitu halo karta notifikasaun ba sira-nia bankada rasik hodi halo substituisaun temporáriu maibé haree ba erru iha ohin Deputada Helena Martins ho Deputada Lúcia Taeki viajen ofisiál ba Tailándia la presiza halo substituisaun”, dehan Luís Roberto iha PN, segunda ne’e.

Tuir Deputadu Bankada KHUNTO ne’e, PN iha koñesimentu ba deputada na’in-rua nia viajen traballu maibé la’ós atu halo substituisaun.

“Kuandu ha’u kontinua plenária ba loron ohin signifika ha’u lidera fali deputadu sira na’in-66, tanba razaun ida ne’e mak ha’u suspende”, nia akresenta.

Nia dehan, meza Parlamentu mantein nafatin pozisaun bazeia rejimentu no estatutu deputadu sira-nian, tanba iha rejimentu artigu 5 hateten klaru bainhira loron tolu mak deputadu ein-funsaun la marka prezensa, nia iha devér atu halo karta subtituisaun hodi justifika razaun ruma maibé kona-ba vizita traballu oin seluk.

“Kuandu vizita ofisiál ida ba rai-li’ur, ne’e signifika nia servisu hela tanba ne’e la presiza halo substituisaun”, Deputadu KHUNTO ne’e dehan tan.

Parte seluk, Prezidente Komisaun F ne’ebé trata asuntu Saúde, Edukasaun, Seguransa Sosiál no Igualdade Jéneru, Maria Barreto, informa nia parte aprezenta karta ba meza Parlamentu iha loron 9 setembru kona-ba viajen traballu husi Deputada Helena Martins no Deputada Lúcia Taeki.

Deputada Bankada CNRT ne’e esplika, deputada rua husi Komisaun F ne’e halo viajen ba Tailándia hamutuk Governu ho objetivu atu halo estudu komparativu kona-ba utilizasaun alkól tanba ba futuru sei halo lejizlasaun ida hodi regula alkól, tanba ne’e konsidera viajen ne’e reprezenta PN.

“Sira ba lori Parlamentu Nasionál nia naran no Komisaun entaun konsidera deputada ne’e hala’o hela iha serbisu durante semana ida nia laran”, hateten Prezidente Komisaun F.

Enkuantu, Deputada Bankada FRETILIN, Maria Angélica Rangel husu meza tenke haree mós estatutu deputadu artigu 5 alínea 2.

“Labele reflete de’it artigu ida no ita boot suspende. Aban mai ita kontinua ida-ne’e tanba laiha ema ida hasai Deputada Rosela”, tenik Deputada Maria Angélica.

Nune’e mós, Vise Prezidente Bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco, konsidera substituisaun ne’e la viola buat ida no bazeia estatutu deputadu sira-nian.

“Nia (Deputada Helena Martins) konsiente no konkorda hodi halo subtituisaun no meza mós hasai tiha desizaun hodi konkorda mai plenária hafoin kestiona fila-fali. Solusaun tenke bazeia ba estatutu no bazeia ba rejimentu. Deputadu la’ós 66 maibé 65 hela tanba ida hala’o servisu iha ne’ebá no ida substitui tanba presiza votu”, dehan Branco.

Maski nune’e, Luís Roberto nafatin suspende plenária ba loron ohin no sei kontinua iha loron aban (8/10).

Tuir ajenda ne’ebé iha, ba plenária tersa (08/10), PN sei halo reapresiasaun Lei Fundu Petrolíferu no Lei Atividade Petrolífera ne’ebé Tribunál Rekursu deklara inkonstitusionál iha artigu balun.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here