Ministra Finansa en-ezersísiu, Sara Lobo Brites. Imajen/Tatoli.

DILI, 04 outubru 2019 (TATOLI) – Ministra Finansa ein funsaun, Sara Lobo Brites, hatete lei fó dalan atu Governu foti osan liu hosi Rendimentu Sustentavel Estimadu (RSE) hosi porsentu tolu hodi finansia ba dezenvolvimentu ne’ebé Governu haree importante no estratéjiku hodi implementa iha 2020.

“Lei mós fó dalan atu foti liu hosi RSE bainhira atu finansia dezenvolvimentu ruma, infraestrutura ruma ne’ebé maka Governu haree importante no estratéjiku implementa iha 2020”, Sara informa iha Aitarak-Laran, ohin

Entretantu, atuál Vise-Ministra Finansa ne’e mós rekoñese katak Governu foti osan liu hosi RSE mak porsentu tolu, maibé sei to’o tempu Governu sei aprezenta iha Parlamentu Nasionál hodi esklarese programa saida maka hakarak halo iha 2020 hodi bele tau orsamentu ne’ebé agora ho montante biliaun $1,950.

Governante ne’e mós ko’alia sobre ezekusaun orsamentu iha tinan ne’e la’o neineik hela.

“Maibé ha’u hanoin ita hotu rona katak ami halo orsamentu ne’e ba programa entaun hakarak iha rezultadu, ami lakohi atu aselera de’it ezekusaun no gasta ona porsentu 100, más laiha rezultadu. Entaun, ne’e hanesan kestaun ida ne’ebé ami haree liu ba programa sira ne’ebé maka Governu implementa tenke iha rezultadu. Nune’e, sei to’o tempu iha dezembru 2019, hodi haree ninia ezekusaun totál hira, maibé ida ne’e labele sai fali impedimentu ba Governu atu implementa programa ruma ne’ebé maka estratéjiku ba ita-nia rain”, katak.

Ezekusaun ba Orsamentu Jerál Estadu 2019 ho orijen $1,480,252,263.00 to’o ona porsentu 56,6.

Sara Lobo hatutan ezekusaun ba saláriu no vensimentu, bens no servisu no transferénsia públika nia ritmu la’o di’ak tebes katak la’o duni tuir nia tempu.

“Só projetu infraestrutura maka nia ezekusaun ki’ik, tanba ne’e maka projetu fíziku tenke hein nia progresu foin bele halo pagamentu, nune’e sai hanesan kestaun ida hodi kontribui ba ezekusaun ladún boot”, afirma.

Proposta Lei OJE 20120 ne’ebé Governu aprova ona mak biliaun $1,950. Hosi osan ne’e millaun $73 ba empréstimu no bainhira hasai tiha empréstimu entaun totál orsamentu biliaun $1,887.

Empréstimu ne’e ba projetu sira ne’ebé mak kontinua implementa, liuliu ba estrada hodi haree ba kontinuasaun konetividade no montante ne’e sei dezembolsu iha 2020.

Bainhira OJE tinan oin ne’e fahe tuir kategoria mak saláriu no vensimentu millaun $241,271, bens no servisu millaun $738,428, transferénsia públika millaun $457,773, kapitál menór millaun $53,267 no kapitál dezenvolvimentu millaun $459,260.

Hanesan orsamentu kada tinan, orsamentu Estadu liuhosi fonte haat mak Rendimentu Sustentável Estimadu (RSE), Fundu Petrolíferu, Reseita Doméstika, Doasaun no Empréstimu.

Iha OJE 2020, Governu kontinua foti liu RSE ne’ebé ho kalkulasaun millaun $536,8, nune’e foti liu RSE hamutuk millaun $929,9, enkuantu husi Fundu Petrolíferu hamutuk billaun $1,466.

“Orsamentu hirak ne’e atubele ajuda ita-nia finansiamentu no ita mós inklui iha finansiamentu tinan oin ho saldu husi tezouru pur volta millaun $200”, nia dehan tan.

Notísia relevante : Konsellu Ministru Aprova Proposta OJE 2020 Biliaun$1,950

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here