Foto/Google.

DILI, 04 outubru 2019 (TATOLI) – Vise-Prezidente ba operasaun ConocoPhillips, David Boyle, hateten timoroan kuaze 300 mak servisu iha tasi-laran, liuliu iha kampu Bayu Undan.

“Timoroan sai traballadór liuhosi fó treinamentu iha área operasaun no manutesaun programa ho hanoin hadi’a timoroan nia kapasidade no sei kontinua kapasita”, David Boyle dehan iha Sentru Konvesaun Dili, ohin.

Daudaun, Vise-Prezidente ne’e dehan ConocoPhillips ne’e dehan iha ona enjeñeiru timoroan na’in haat no kuaze 145 mak iha prosesu formasaun.

“Ami sei servisu hamutuk Autoridade Nasionál Petróleu no sentru formasaun Tibár atu timoroan 18 tuir formasaun elétrika no ami espera sei to’o ema tolu 30″, afirma.

Iha tereinamentu mekániku, nia dehan bele haree mós referénsia sertifikadu tolu no World Scolarship iha Charles Darwin University.

Nia dehan tékniku timoroan ne’e apoia ona iha servisu kampu Bayu Undan liuliu iha asisténsia teknika.
“Iha tinan 2014, ami estabelese no muda ami-na esdifísiu mai Dili, 2016 ami rekolla ba Timor Plaza no kontinua servisu maka’a ba iha kampu, ami-nia enjeñeiru sira ne’ebé servisu hamutuk 60 iha área mekániku no operasaun”, haktuir.

Iha tinan kotuk, ConocoPhillips aumenta enjeñeiru timoroan sai supervizór, enjeñeira Marcia Gonçalves no enjeñeiru Robin Araújo.

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes
Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here