Eis Sekretária Estadu Promosaun Igualdade, Idelta Maria Rodrigues. Imajen/Espesiál

DILI, 30 setembru 2019 (TATOLI) – Eis Sekretária Estadu Promosaun Igualdade, Idelta Maria Rodrigues hasoru malu ho Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak,  hodi partilla planu servisu dezenvolvimentu rurál nune’e bele tulun Governu hala’o servisu di’ak liu.

“Ha’u ohin mai hasoru Primeiru-Ministru tanba iha relasaun ba dezenvolvimentu iha Timor-Leste. Ha’u mai atu partilla nafatin aprezentassun ne’ebé ukuk ha’u halo ona iha Konsellu Ministru kona-ba dezenvolvimentu rurál. Tanba ne’e, Primeiru-Ministru presiza ha’u-nia hanoin balun atu bele ajuda Governu ida-ne’e iha área dezenvolvimentu rurál”, tenik Idelta Maria iha Palásiu Governu, segunda ne’e.

Nia haktuir, durante reuniaun, diskusaun la’o di’ak tebes tanba Xefe Governu apoiu tebes programa dezenvolvimentu rurál.

“Ha’u sei prepara tan programa balun hodi nune’e bele lori mai aprezenta tan ba Primeiru-Ministru atu bele iha informasaun ida ne’ebé kle’an liu oinsá mak ita bele armoniza ita-nia programa iha baze di’ak liu”, nia akresenta.

Tuir eis governante ne’e, programa tenki harii bazeia ba realidade povu Timor-Leste ne’ebé maioria sei moris iha pobreza nia laran.

“Ita haree ohin loron povu barak mak sei moris iha pobreza nia laran no ida-ne’e problema ita-nia Estadu nian”, dehan tan.

Nia subliña, bazeia ba Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (PDN) katak iha tinan 2030 povu tenke moris di’ak ho saúde ne’ebé prósperu.

“Atu atinje ida ne’e labele hala’o de’it dezenvolvimentu iha kapitál maibé ita tenke tuun ba baze hodi reafirma no halo revizaun ida di’ak hodi implementa polítika ajuda povu nia moris”, nia dehan tan.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here