Prezidente Crus Vermelha Timor-Leste (CVTL), Madalena Hanjam. Imajen/Hortençio Sanchez.

DILI, 26 setembru 2019 (TATOLI) – Prezidente Cruz Vermelha Timor-Leste (CVTL),  Madalena Hanjam, rekomenda ba Parlamentu Nasionál (PN) tenke uza livru umanitáriu internasionál nune’e bele foti desizaun ho kuidadu ba povu sira.

Nia dehan, livru ne’e ninia alvu ba membru Parlamentu uza atu kumpri regra hotu iha livru ne’e nia laran no iha tempu badak sei halo lansamentu ba livru.

“Cruz Vermelha Timor-Leste halo ona advokasia ho Internationál Comittee of the Red Cross (ICRC). Entaun, ohin, ami mai hasoru malu ho Prezidente Parlamentu atu desidi halo lansamentu ba livru lei umanitária Internasionál ne’ebé sei lansa iha 15 outubru agora iha Parlamentu Nasionál ne’e”, tenik Madalena Hanjam iha resintu PN, kinta ne’e.

Nia haktuir, Timor-Leste kumpri ona konvensaun barak iha Jeneva no ratifika ona, tanba ne’e mak atu implementa lei hirak no tenke halo lansamentu.

Madalena Hanjam subliña, iha dezembru Timor-Leste sei partisipa soru-mutuk internasionál iha Jeneva.

“Bainhira ita partisipa iha enkontru ne’e, livru mós ita tenke lansa ona nune’e ita bele informa katak livru ita nian lansa ona”, nia akresenta.

Prezidente CVTL hatutan: “Ezemplu, agora atu halo diskusaun ba Orsamentu Jerál Estadu 2020, sira mós tenke atensaun ho livru ida ne’e atu haree orsamentu ne’e la’o duni ba povu nia nesesidade ka lae. Entaun, sira hola desizaun ho atensaun tebes no tenke tuir regra ne’ebé mak iha,” nia esplika.

Biban ne’e, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral apresia tebes ho esforsu CVTL nian ne’ebé durante ne’e servisu maka’as tebes.

Jornalista: Horteçio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here