Estudante sira hamarik formatura hodi simu vizita Prezidente Republika, Francisco Guterres Lú Olo ba Eskola Sekundária Jerál Públiku (ESJP) Seran-Kotek, Munisípiu Covalima, Kinta (27/06/2019). Imajen/Eugénio Pereira

DILI, 25 setembru 2019 (TATOLI) – Estudante finalista na’in haat husi Eskola Ensinu Báziku Sentrál (EBC-sigla portugés) 10 Dezembru konfirmadu seidauk aprezenta dokumentu eskola nian ne’ebé Ministériu Edukasaun Juventude e Desportu (MEJD) presiza hodi bele partisipa iha ezame nasionál.

Estudante na’in haat ne´e, feto rua, mane rua ne’e, to’o agora la marka prezensa iha EBC 10 Dezembru hodi aprezenta sira-nia razaun.

Diretór Eskola EBC 10 Dezembru, Calistro A. Guterres estudante na’in haat ne´e rezigna´an tanba to’o agora sira la kompleta dokumentus eskola nian hodi aprezenta ba MEJD.

“To’o agora ami seidauk simu informasaun ida husi estudante na’in haat ne’e inklui sira-nia inan-aman rasik. Entaun, ami mós seidauk informa ba ministériu inklui komisaun preparasaun ba ezame nasionál ne’e rasik,” informa Diretór Calistro A. Guterres ba Ajénsia TATOLI iha ninia kna’ar fatin Eskola EBC 10 Dezembru Aimutin-Fatuhada, kuarta (25/09/2019).

Estudante na’in 4 ne’e, tuir Calistro katak inísiu fulan agostu sira komesa la tama ona eskola. Uainhira parte eskola fó avizu ba estudante nono ano (9º) sira atu hatama dokumentu, sira la marka ona prezensa.

Ikus liu, iha loron 15 setembru kuandu hasai fotografia hodi prepara dokumentu ezame no diploma nian, sira na’in 4 laiha ona. Agora husi totál inisiál númeru estudante finalista ne’ebé parte eskola rejista hamutuk 323 estudantes finalista mak atu tuir ezame nasionál, maibé tanba estudante na’in haat rezigna´an entaun hela de’it estudante hamutuk 319 mak sei partisipa ezame nasionál ne’ebe sei realiza iha loron 14 to’o 16 outubru 2019.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here