Diretór Nasionál Aprovizionamentu Ministériu Obra Públika (MOP), Quintiliano Afonso Belo. Imajen/TATOLI.

DILI, 24 setembru 2019 (TATOLI) – Diretór Nasionál Aprovizionamentu Ministériu Obra Públika (MOP), Quintiliano Afonso Belo, hateten empreza Baekmoon husi Korea prienxe kritéria hodi konkorre iha konkursu ba estudu dezeñu detallu no enjeñaria ba estrada no ponte.

Quintiliano Afonso Belo afirma dokumentu ne’ebé empreza konkorrente sira tenke prienxe iha kritériu 17 maka hanesan, tenke ba site visit, lisensa ba empreza tenke válidu, tenke iha kapitál porsentu 25 ou kompara ba osan rihun $960 hosi totál fundu ne’ebé estabelese no seluk tan. Husi kritériu hirak ne’e empreza internasionál Baekmoon prienxe hotu.

“Hakarak atu dehan empreza Baekmoon barak liu tanba nia sosa dokumentu ba trosu ne’e sanulu hosi totál trosu 14 (estrada 12 no pakote rua ba ponte). Ami loke konkursu ba trosu 14, kada trosu ida-idak ho nia budget, dokumentu ba trosu ne’e ami fa’an, ne’ebé sé maka mai sosa dokumentu ne’e hotu no ba tuir site visit ne’e hotu, nia iha obrigasaun atu hatama filafali dokumentu. Tanba ne’e maka iha prosesu ne’e empreza Baekmoon sosa trosu 10 hosi 12 (ba estrada) ne’e, Baekmoon liu de’it ualu no rua la liu”, dehan Quintiliano ba jornalista sira iha nia knaar fatin Kaikoli, ohin.

Diretór Nasionál Aprovizionamentu hatutan : “Hosi ida ne’e públiku preokupa katak empreza Baekmoon manán barak, ne’e katak nia manán barak liu tanba nia sosa trosu barak, no empreza sira seluk sosa trosu tuir sira-nia forsa de’it no hili de’it fatin ne’ebé sira hakarak, maibé Baekmoon hili barak”.

Nia esplika prosesu ne’e seidauk remata, foin maka iha faze daruak, katak iha faze dahuluk ba short list, daruak ba aprezentasaun, no ikus maka deside sé maka atu manán loos no ikus liu sei hela de’it empreza rua, katak tama kategoria the best one no the best two. Ne’ebé, seidauk iha desizaun ida katak empreza Baekmoon ne’e manán ona, ne’e foin prosesu de’it.

“Baekmoon la’ós dehan katak nia finanseira boot liu, maibé tanba prepara dokumentu di’ak duni, rekizitu ne’ebé ami presiza nia prienxe hotu”, dehan Quintiliano.

Quintiliano esklarese, iha Governu Daualuk deside katak molok atu halo konstrusaun ba projetu sira tenke halo uluk estudu viabilidade, nune’e MOP deside halo estudu ba trosu 12 ba estrada no pakote rua ba ponte.

Tuir lista ne’ebé Tatoli asesu hosi Diresaun Nasionál Aprovizionamentu, estudu viabilidade dezeñu detallu enjeñeiru ba estrada Munisipiu Aileu Seloi-Gleno ho osan hamutuk $420,00.00, Aileu-Lekidoe ho osan $648,000.00, no estudu viabilidade dezeñu detallu enjeñeiru ba estrada Munisípiu Vikeke, Luka-Lakluta ho $230,400.00.

Estudu viabilidade dezeñu detallu estrada Munisípiu Manatutu-Laklo ho osan $444,000.00, Manatutu-Soibada $228,000.00, no estudu viabilidade dezeñu detallu enjeñeiru ba estrada Munisípiu Vikeke, postu administrativu Uatulari-Laisorulai ho osan $528,000,00 no Estudu viabilidade dezeñu detallu enjeñeiru estrada Uaikala-Kelikai-Ossu $543,600,00.

Estudu viabilidade dezeñu detallu estrada Munisípiu Baukau, postu administrativa Laga no Baguia ho osan $720,000.00, no estrada Manufahi, postu administrativa Turiskai no Alas ho osan $912.000,00, Munisipiu Ainaru, postu administrativa Maubisi no Turiskai ho osan $546,000.00, Munisipiu Bobonaru, postu administrativa Maliana ho osan $460,000.00, no estudu viabilidade dezeñu detallu enjeñeiru ba estrada Munisípiu Bobonaru ba postu administrativa Lolotoe ho osan $213,600.00.

Husi trosu hirak ne’e, empreza Baekmoon foti dokumentu ba trosu ba estrada sira hanesan, estudu viabilidade dezeñu detallu enjeñeiru ba estrada Munisípiu Bobonaru, postu administrativa Lolotoe ho osan $213,600.00, postu administrativa Maliana ho osan $460,000.00, estudu viabilidade dezeñu detallu enjeñeiru ba estrada Munisípiu Manatutu-Laklo ho osan $444,000.00, no estudu viabilidade dezeñu detallu ba estrada Munisípiu Aileu (Seloi) ho osan hamutuk $420,00.00.

Totál orsamentu trosu ba estrada hamutuk millaun $12, husi ne’e kobre mós ba pakote ponte rua, kada pakote ida ponte lima no ida seluk ponte 10.

Total empreza ne’ebé mak sosa dokumentu hamutuk 40, no hosi 40 ne’e ekipa avaliadora sira halo fali short list ba 28.

Dokumentu ne’ebé MOP liuhosi Diresaun Nasionál Aprovizionamentu (DNA) fa’an ba empreza internasionál kada dokumentu ho presu $20, ba empreza nasionál $10.

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here