Sesaun plenária Parlamentu Nasionál. Imajen/TATOLI

DILI, 23 setembru 2019 (TATOLI) – Rezultadu fiskalizasaun Komisaun D ne’ebé trata Asuntu Ekonomia no Dezenvolvimentu, identifika uma Millennium Development Goal’s (MDG’s) hamutuk 22 iha Suku Liurai, munisípiu Aileu mak la utiliza.

“Delegasaun ba vizita uma MDG’s iha suku Liurai no haree katak uma sira ne’e maioria ho kondisaun di’ak no okupa hotu hosi komunidade ne’ebé iha direitu. Totál uma iha 74 no uma 22 mak la utiliza ka la hela permanente”, tenik membru Komisaun D, deputada Olinda Guterres, ne’ebé hanesan relatora iha plenária segunda ne’e.

Deputadu Bankada KHUNTO, António Verdial, apresia ho relatóriu Komisaun D nian no husu ba Governu atu tau atensaun.

“Presiza Governu tau atensaun ba asuntu ne’e, tanbasá mak komunidade la uza permanente”, hateten Deputadu Verdial.

Hatán ba kestaun ne’e, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício juvenal ‘Akara’, hateten Governu iha kompromisu atu responde preokupasaun hosi rezultadu fiskalizasaun.

“Ministériu ne’ebé tutela sei simu informasaun hosi ita-boot sira no iha tempu badak resposta balun sei bele fó”, dehan Akara.

Iha tinan 2013, Governu prevee orsamentu millaun $53 ba uma MDG’s no 2014 prevee tan orsamentu millaun $23.

Nune’e mós haree diretamente irrigasaun Bandu Dato, sentru Tratór Mantanen, merkadu sentrál Aileu, mini merkadu balun no uma lima iha Suku Liurai.

Métodu fiskalizasaun ne’ebé Komisaun D uza liuhosi diálogu no reuniaun ho lideransa lokál sira no komisaun ne’e hala’o fiskalizasaun iha loron13 to’o 14 juñu 2019 no 23 setembru aprezenta relatóriu ne’e ba plenária Parlamentu Nasionál.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here