Provedora Direitus Humanus no Justisa, Jesuina Maria Ferreira Gomes. Imajen/Egas Cristovão.

DILI, 19 setembru 2019 (TATOLI) – Prevedoria Direitu Ema-nian no Justisa (PDHJ, sigla portugés), propoin orsamentu adisionál pur volta $503.855 atubele responde ba nesesidade PDHJ nian iha reuniaun Komité Revizaun Orsamentu Polítika (KROP).

Provedora Jesuína Maria Ferreira Gomes hateten tetu fiskál ne’ebé Ministériu Finansa (MF) atribui ba PDHJ ne’e hamutuk (millaun) $1,730.681, enkuantu tetu orsamentu ne’e la sufisiente ba nesesidade PDHJ iha tinan oin. Tanba ne’e maka liuhusi aprezentasaun orsamentu ba KROP husu aumentu.

“Ami nian orsamentu ba tetu fiskál hamutuk pur volta millaun 2.2 (husi totál tetu ho adisionál) ne’e maka ami iha daudaun”, dehan Jesuína Maria Ferreira Gomes ba jornalista sira iha Ministériu Finansa, ohin.

Jesuína esplika kona-ba orsamentu adisionál, PDHJ presiza tebes iha tinan oin tanba prevee ba saláriu no vensimentu no kapitál menór. “Ami-nia proposta atu hola veíkulu”.

Maibé, kona-ba kapitál menór nian, husi KROP husu atu PDHJ tenke aliña ba polítika sosa karreta tanba daudaun Governu halo hela levantamentu ba iha viatura sira. Tanba ne’e orsamentu ba kapitál menór sei halo fali deskrisaun profunda ho KROP iha tempu oin mai.

Entretantu programa prioridade 2020 ne’ebé maka PDHJ nian tuir Provedora Jesuína katak iha prioridade rua mak sei halo tinan oin mak boa governasaun no jestaun institusionál, no sub-programa neen no atividade hamutuk sanulu-resin-tolu.

Programa boa governasaun hanesan liga ba investigasaun, monitorizasaun, rekomendasaun mediasaun konsiliasaun, halo peskiza ba isu temátiku sira no asegura kustu operasaun.

Ezekusaun orsamentu ba PDHJ iha tinan ne’e atinje ona porsentu 60% no orsamentu refere ezekuta ona ba atividade sira.

Jornalista : Natalino Costa

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here