Ministru Negósius Estranjeirus no Kooperasaun (MNEK), Dionísio da Costa Babo Soares. Imajen/TATOLI

DILI, 19 setembru 2019 (TATOLI)-Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Dionísio da Costa Babo Soares informa katak nia parte prepara hotu ona lista embaixadór na’in 13 no hein de’it submete ba Konsellu-Ministru (KM) iha tempu badak.

“Ohin, ha’u esplika tiha ona, iha Prezidente da Repúblika, ne’e ami prepara hotu ona, sei lori ba Konsellu-Ministru aprova mak lori fali ba prezidente,” informa Ministru Dionísio da Costa Babo Soares perante profisionál komunikasaun sosiál sira, iha edifísiu Ministériu Finansa Aitarak-Laran, Dili, ohin.

Notísia relevante:Lista Embaixadór, MNEK: “ Sei Konsulta Ho Primeiru-Ministru”

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here