Foto/IJE.

DILI, 19 Setembru 2019 (TATOLI) – Institutu Jestaun Ekipamentu (IGE, sigla portugés) husu orsamentu adisionál iha reuniaun Komité Revizaun Orsamentu Polítika (KROP) hamutuk millaun $3 hodi sosa mákina pezada no konstrui edifísiu foun.

“Pakote tetu fiskál ne’ebé fó ami millaun $3, ita husu tan adisionál millaun $3-resin ba kapitál menór, kapitál dezenvolvimentu. Karik aprova ami-nia osan bele sa’e ba millaun $6”, Prezidente Ezekutivu Institutu Jestaun Ekipamentu, José Luis, hatete iha Ministériu Finansa, Aitarak-Laran, ohin.

Razaun husu adisionál nia dehan, IGE hanesan instituisaun públika ida Estadu nian ne’ebé presiza sosa no halo manutensaun ba ekipamentu ka mákina pezada no edifísiu foun hodi fó atendimentu ba moris di’ak populasaun sira nian.

“Ohin, ami aprezenta ba KROP liuliu konstrui edifísiu sentrál no mákina pezada ne’e. Ita tenke sosa foun para substitui fali mákina no ekipamentu ne’ebé iha ho kondisaun tuan no ladi’ak ona no balun presiza halo manutensaun”, katak.

Prezidente ne’e salienta IGE hakarak hola uluk mákina asphalt mixing plant atu fó atendimentu ba estrada ka alkatraun kuak ki’ikoan sira ne’e, hodi hamenus dependénsia ba kompañia sira.

“Ita hakarak sosa mákina pezada ne’e atu estrada sira kuak ki’ik ne’e ita mak hadi’a rasik hodi poupa orsamentu ba kofre Estadu tanba durante ne’e kuak ki’ik sira mós entrega hotu ba kompañia sira”, nia afirma.

José Luis adianta durante ne’e ekipamentu no mákina pezada sira tuan ona, maibé kontinua halo servisu emerjénsia ba área ne’ebé hetan dezastre naturál.

“Ita-nia mákina ka ekipamentu sira ne’e, maski ho idade tuan no kleur ona, maibé to’o ohin loron sempre fó nafatin atendimentu di’ak ba iha territóriu Timór laran tomak”, dehan.

Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak mós orienta ona ba IGE atu prepara aan didi’ak atu sai empreza públika ka estatál iha tinan oin (2020) hodi buka rasik osan no hatama osan ba kofre Estadu.

“Ami aprezenta ona orsamentu adisionál hirak ne’e no Primeiru-Ministru husu atu ami diskute kle’an ho ekipa téknika iha Komité Revizaun Orsamentu Polítika (KROP)”, Prezidente IGE relata.

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here