Sesaun plenária iha Parlamentu Nasionál. Imajen/Dok.TATOLI

DILI, 17 setembru 2019 (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus da Costa Amarál, esplika karreta 35 ba deputadu sira ne’ebé Konsellu Administrasaun aprova hodi sosa iha 2019 maibé la-konsege sosa hotu, iha orsamentu privativu Parlamentu Nasionál (PN) 2020 sei prevee hodi sosa ba deputadu V Lejislatura sira ho marka Pajero Sport.

Iha proposta orsamentu privativu PN nian ba tinan 2020, prevee ona orsamentu $ 644.000 iha verba kapitál menór hodi sosa karreta ba deputadu foun sira.

Tuir Konsellu Administrasaun PN, Deputadu Bankada FRETILIN ne’ebé kontinua eleitu hosi III Lejislatura iha Deputadu na’in-ualu, CNRT iha na’in-sia, PD ida na’in ida, nune’e totál deputadu 18 ne’ebé uza hela karreta III lejislatura nian, enkuantu deputadu sira seluk uza hela karreta balun ne’ebé eis deputadu balun hatama.

“Agora ita atu fahe karreta 35 ba deputadu foun ne’e lato’o, tanba ne’e mak ami propoin tán fali karreta 12 ba deputadu foun, enkuantu deputadu 18 hahú hosi III Lejislatura mantein”, tenik PPN tersa ne’e.

Nia hatutan: “Karreta balun ne’ebé eis deputadu balun la-entrega, Sekretáriu Jerál Parlamentu nian haruka ona karta no halo ona prosesu ba iha Ministériu Públiku, ne’ebé ita hein de’it desizaun hosi órgaun judisiária nian”, dehan nia.

Arão argumenta, Parlamentu opta pontu situasaun ne’e tanba reuniaun Konsellu Administrasaun informa sei iha problema iha xapa-matríkula antigu ne’ebé uza xapa metan, bainhira ultrapasa iha  Oé-Cusse hasoru difikuldade, tanba uza fali númeru matríkula privadu.

“Difikulta tebes deputadu sira ne’ebé uza karreta III lejislatura nian, solusaun ne’ebé ami foti hakarak kompleta fali karreta 65 ne’e depende ba desizaun plenária”, katak Arão Noé.

Iha fatin hanesan, Diretora Jestaun Finansas Parlamentu Nasionál, Zélia Maria Fátima da Costa, esplika Konsellu Administrasaun parlamentu nian asina ona kontratu ho kompañia ida iha loron 12 setembru 2019.

“Ho nune’e sura hosi data ne’ebé asina to’o loron 45 nia laran ou outubru hanesan ne’e, karreta to’o ona iha ne’e. Karreta ne’e ho marka Pajero Sport”, informa Zélia Maria.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

1 KOMENTÁRIU

  1. Berbahagialah dengan apa yg engkau dapatkan dari pencoblosan para rakyat jelata.
    Nikmatilah hidupmu demi kehendakmu, tapi ingatlah rakyatmu

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here