Diretór ESG 4 Setembru UNAMET,Imajen/Tomé Amado

DILI, 17 setembru 2019 (TATOLI)—Diretór Interinu Eskola Sekundáriu Jerál 4 Setembru UNAMET, Sergio A. dos Santos da Cruz, hateten Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) fó sai ona despaxu ba eskola hotu hodi husu dokumentu formál estudante sira-nian hanesan valór kaderneta husi désimu primeiru no segundu ano trimestre segundu no terseiru nian.

MEJD ezije parte eskola hotu iha territóriu Timor laran tomak atu aprezenta dokumentu estudante sira-nian hodi hetan komprovativu molok tempu ne’ebé termina atu tuir ezame nasionál. Maibé ba estudante sira ne’ebé mak la kompleta dokumentu, sei la hetan direitu atu tuir ezame nasionál.

“Bazeia ba despaxu MEJD nian, parte eskola hasai ona avizu formál hodi taka tuir kada turma atu estudante sira bele haree hodi prepara sira-nia dokumentu. Maibé husi estudante sira hamutuk 815 iha ami-nia eskola, ema na’in 10 mak seidauk aprezenta dokumentu sira ne’e,” dehan Diretór Interinu Eskola Sekundáriu Jerál 4 Setembru UNAMET, Sergio A. dos Santos da Cruz, ba Ajénsia TATOLI liuhusi entrevista iha nia knaar fatin, Balide, Dili, tersa (17/09/2019).

Estudante na’in 10 ne’ebé seidauk hatama sira nia dokumentu ne’e, nia hatutan, sira-nia dokumentu balun haluha hela iha Munisípiu, balun nian dehan fase mak dodok tiha, balun fali dehan lakon no sira seluk dehan hatama ona ba responsabilidade turma.

Ho razaun hirak ne’e, nia dehan, loloos antes ne’e tenke informa kedas ba eskola hodi buka solusaun atu rezolve problema sira ne’e. Agora durasaun tempu ne’ebé termina husi MEJD remata ona iha loron ohin (17/09/2019). Agora ba oin mak estudante sira ne’e la tuir ezame nasionál ne’e sai problema boot ida.

“Maibé nu’udar lideransa eskola ha’u hateten estudante ka família sira labele tau todan ba eskola, tanba informasaun espalla hotu antes ona ba estudante sira,” nia dehan.

Nia informa, liuhusi komunikasaun ne’ebé nia rasik halo ho parte Edukasaun sira hateten ba estudante ne’ebé mak la iha dokumentu formál sei la hetan númeru ezame. Hanesan Diretór sente triste tanba hakarak labarik sira bele hetan asesu ba rezultadu ikus ne’ebé atu termina ninia futuru. Maibé ida ne’e mak informasaun ikus husi Ministériu, parte eskola simu maibé espera tempu besik bele iha mudansa.

Tuir dadus fiksu, nia haktuir, iha estudante totál hamutuk ema 815 mak rejista iha Eskola 4 Setembru ne’e maibé parte eskola hein depois Ministériu fahe ona númeru ezame nasionál nian mak foin hatene distinu husi estudante na’in 10 ne’ebé seidauk kompleta dokumentu ne’e.

“Ha’u sei esforsu hodi buka meius hasoru malu ho ekipa sira iha Edukasaun kona-ba asuntu ne’e. Ha’u sei ba hasoru sira tanba tuir informasaun sira sei haruka ha’u halo deklarasaun. Karik, ida ne’e loos duni, ha’u sei halo hodi hadau labarik sira-nia destinu ba futuru,” diretór ne’e esplika.

Notísia relevante:Estudante 53,101 Sei Partisipa Ezame Nasionál  

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here