Sesaun plenária Parlamentu Nasionál. Imajen/TATOLI

DILI, 12 setembru 2019 (TATOLI) — Parlamentu Nasionál (PN) iha ajénda importante lima (5) ne’ebé sei diskute iha semana oin.

Ajenda hirak ne’e mak hanesan diskusaun ba dezlokasaun Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo ba Nova Iorke, votu pezár ba Eis Prezidente Repúblika Indonézia, BJ Habibie, votu kongratulasaun ba Festa 30 Agostu nian, projetu lei ida kona-ba Kódigu Mineiru baixa ba komisaun D no debate no aprovasaun Orsamentu Privativu Parlamentu Nasionál nian.

‘’Iha segunda (16/9), Parlamentu funsiona hikas. Tanba ne’e mak ami reuni halo programa haree ajenda ba segunda ho tersa ninian. Tanba ne’e, rezultadu hosi konkordánsia”, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, ba jornalista sira, iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Nia haktuir, loloos ne’e votu kongratulasaun ba 30 Agostu nian ne’e aprova kedas iha 30 agostu liubá, maibé tanba sesaun solene, entaun adia tiha.

Nune’e mós, baixa projetu lei ida kona-ba Kódigu Mineiru, ne’ebé segunda mai ne’e sei baixa ba Komisaun D para halo apresiasaun no hato’o relatóriu pareser mai plenária atu aprova iha jeneralidade.

‘’Projetu lei ne’e regulariza kona-ba prosesu minerál ninian. Lei ida ne’e importante tebes. Iha Terseira Lejizlatura atu debate maibé la konsege aprova to’o finál globál tanba mandatu hotu. Tanba ne’e mak deputadu sira halo inisiativa hatama fali hanesan projetu lei ida, nune’e bele konsidera fali iha tempu badak.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here