Xefe Departementu Jestaun Merkadu Taibesi, Anibal de Jesus. Foto/Natalino Costa.

DILI, 11 Setembru 2019 (TATOLI) – Xefe Jestaun Merkadu Taibesi, Anibal de Jesus, halo ona pedidu ba autoridade Munisípiu Dili, liuliu parte saneamentu atu rega rai iha merkadu no estasionamentu Taibesi hodi bele fó konfortabilidade ba komersiante sira.

“Atu nune’e bele fó komfortavel ba negosiante no kompradór sira labele sente inkomfortavel ba fatin”, Anibal afirma iha Taibesi, ohin.

Anibal de Jesus haktuir durante ne’e sira mós rega, maibé tanba daudaun ne’e volume bee ladún forsa, nune’e sira halo pedidu maibé parte munisípiu nian resposta katak hein orsamentu.

Aléinde ne’e, nia mós preokupa ba lixu iha merkadu Taibesi ne’ebé seidauk rezolve tanba ne’e halo ona pedidu, maibé autoridade haree de’it ba verba.

Jornalista : Natalino Costa

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here