Sekretáriu Estadu ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál Gil da Costa Monteiro 'Oan Soru'. Imajen António Goncalves.

DILI, 10 setembru 2019 (TATOLI)- Sekretáriu Estadu Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál (SEAKLN) aprezenta proposta adisionál ho montante millaun $3 iha Komité Revizaun Orsamentu Polítika (KROP).

SEAKLN, Gil da Costa Monteiro “Oan-Soru”, esplika razaun aprezenta proposta adisionál ne’e hodi estabelese tan jardim dos herois iha fatin hitu.

“Ami husu adisionál millaun $3 ba iha Kapitál Dezenvolvimentu tanba ami iha tiha planu no dezeñu ba jardim dos herois iha fatin hitu no daudaun ne’e dokumentu iha ona Ministériu Obra Públika. Tanba ne’e maka ami husu adisionál hodi estabelese jardim dos herois hodi tau mate-ruin sira rai barbarak hela iha uma mahon sira balu kondisaun aat ona”, Oan-Soru afirma ba Tatoli iha Ministériu Finansa, Aitarak-Laran, ohin, hafoin aprezenta orsamentu 2020 SEAKLN iha KROP.

Oan-Soru salienta pedidu adisionál ne’e la’ós atu reabilita, más atu estabelese foun hanesan iha Munisipiu Ainaru, Vikeke, Baukau, Postu Administrativu Laga, Bobonaru-Postu Administrativu Maliana, Manufahi, Manatutu-Postu Administrativu Natarbora.

“Pedidu adisionál ne’e pertinente tebes, tanba restu mortais hein hela, ne’ebé estabelese jardín eroi ne’e para hakoi de’it ona la’ós katak halo tiha hotu mak hein fali ba buka restu mortais”, dehan Oan-Soru.

Governante ne’e salienta restu mortál sira ne’e balu rai kuaze tinan sanulu ona, tan ne’e Estadu no Governu iha devér Estabelese fatin di’ak ida hodi rai sira no rekoñese hodi valoriza sira tanba sira maka iha Estadu ho naran Repúblika Demokrátika Timor-Leste.

Restu mortál ne’ebé daudaun iha territóriu Timór (la ko’alia kona-ba ida ne’ebé mate) hamutuk rihun 17 hosi totál ne’e barak liu iha Munisípiu Ermera hamutuk 7.500.

Notísia relevante : KROP Sei Diskute Kle’an Proposta Adisionál Hodi Evita Dobru Iha Orsamentu

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here