Diretor Jeral Sekretariu Estadu Protesaun Sivil, Superintendenti Asistente Polisia, Ismael da Costa Babo. Imajen/Nelson Sousa.

DILI, 10 setembru 2019 (TATOLI)-Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl (SEPS) iha tempu badak sei halo rekrutamentu foun  ba membru Seguransa Patrimóniu Públiku (SPP) hamutuk ema na’in 83 hodi koloka iha instituisaun públiku sira iha territóriu.

Diretór Jerál Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl, Superintendente Asistente Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Ismael da Costa Babo, informa, rekrutamentu ne’e hodi substitui  membru seguransa públiku balun ne’ebé   mate ona, moras no rezigna aan tanba servisu iha fatin seluk.

“Iha tempu badak  sei anúnsiu  ba públiku,”  informa Diretór Jerál, Ismael da Costa Babo, ba Ajénsia Tatoli, ohin, iha Caicoli, Dili

Membru husi  Polisia Nasionál Timor Leste ne’e dehan, daudaun ne’e, Diresaun iha ona membru seguransa patrimóniu públiku hamutuk rihun ida resin destaka iha Postu Administrativu no Nasionál hodi fó seguransa ba patrimóniu estadu.

Nia fiar katak ho rekrutamentu ne’e sei reforsa liután servisu instituisaun estadu nian  iha territóriu.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here