Diretór Ezekutivu no Prezidente Arquivo Museum de Resistência Timor-Leste (AMRT), Instituisaun Públiku (I.P), Hamar Antoninho Baptista Alves.

DILI, 09 setembru 2019 (TATOLI)– Arkivu Muzeu Rezisténsia Timorense (AMRT) nia orsamentu ba tinan 2020 tun porsentu rua.

Diretór AMRT, Antoninho Baptista Alves “Hammar”, hateten orsamentu AMRT nia ba tinan oin hamutuk millaun $3 kompara tinan 2019 millaun $3.475.

“Muzeu hamriik kuaze tinan 14 ona, ninia objetivu mak prezervasaun ba memória. Ne’e iha aspetu hirak kedas mak sai prioridade hanesan, ida mak rekolla dokumentu, halo prezervasaun, no halo entrevista ba veteranu sira, no konsentra ba espasu sira iha sentidu istóriku no merese atu halo reabilitasaun no bele hamosu fatin turístiku, fatin vizita públiku”, afirma Diretór AMRT ba Tatoli iha Ministériu Finansa, Aitarak-Laran, ohin, hafoin aprezenta Orsamentu AMRT iha Komité Revizaun Orsamentu Polítika (KROP).

“Buat hirak ne’e presiza halo melloramentu, tanba ne’e mak ami mai aprezentasaun para hetan fundu ruma para gradualmente halo melloramentu ba fatin sira marka istória”, katak.

Hammar hatutan planu orsamentu ne’ebé aprezenta pertinente tebes, maibé depende ba KROP. “Haree fali ba orsamentu iha tinan 2019 no ba 2020 tun porsentu rua más ba ha’u tun ou sa’e la’ós problema, kestaun maka ezekuta orsamentu ne’e ho didi’ak no tenke demonstra ninia kualidade”.

Entretantu ezekusaun orsamentu AMRT nian iha tinan ne’e iha Portál Transparénsia atinje porsentu 41.4 husi orijen $3,479,019,00 .

Ho porsentu ne’e, Diretór AMRT rekoñese tarde, maibé sei esforsu maka’as ba planu prioridade sira nune’e ezekusaun bele la’o di’ak, tanba duni ezekusaun la’ós nia kuantidade, más kualidade.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here