DILI, 06 setembru 2019 (TATOLI)-Banku Dezenvolvimentu Aziátiku (BDA) konsidera bainhira Timor-Leste adere ba ASEAN (Organizasaun Sudeste Aziátiku-sigla inglés), ekonomikamente sei fó benefisiu ba Timor-Leste nune’e mós ba ASEAN rasik.

“Klaru katak desizaun sei foti husi membru estadu sira ASEAN nian, maibé hosi Asian Development Bank, ha’u sente sei sai netralmemte produtivu no benefisia karik Timor-Leste bele adezaun ba ASEAN. Katak, ne’e sei di’ak ba Timor-Leste no sei di’ak ba nasaun ASEAN sira,” dehan Diretór BDA, Paolo Spantigati ba Ajénsia TATOLI, hafoin ramata enkontru ho ekipa delegasaun ASEAN “Fact-Finding Mission” iha Suai Room, Timor Plaza, ohin.

Diretór BDA Paolo Spantigati haktuir katak BDA enkontru ho ASEAN “Fact-Finding Mission” tanba  BDA hanoin kooperasaun rejionál di’ak tebes ba dezenvolvimentu nasaun no tanba BDA suporta kooperasaun rejionál.

“Ha’u mós esplika, hanesan delegasaun ASEAN saida mak ami halo hodi suporta dezenvolvimentu Timor-Leste no oinsá ita servisu hamutuk atu nune’e Timor-Leste sei preparadu adezaun ba ASEAN,” tenik Paolo Spantigati.

Diretór Paolo Spantigati informa katak BDA sei prontu atu fó ajuda saida mak Timór presiza hanesan kapasitasaun, investimentu infraestrutura.

“Ami kontente atu ajuda governu hodi hetan nia expetasaun kompletu ba tama ASEAN”.

“Hau hanoin obstakulu mak ami deskuti oituan kona-ba kompleta infraestrutura, kompleta forma legalidade balun no mós pontu vista kona-ba kapasidade ema nian ba atende reuniaun oioin ne’ebé sei la’o tuir isu eh problema no forma oioin ne’ebé iha, obstakuku balun no iha obstakulu sira ne’ebé mensiona hanesan defini lós padraun regulamentu hanesan akordu tratadu. Timor-Leste tenke preparadu ba la’o tuir prosedura ne’e hotu,” tenik tan diretór BDA.

Nia reforsa, hanoin ne’e obstakulu hotu ne’ebé Timor-Leste hatudu ona, ne’ebé iha kapabilidade atu bele hasoru. “Tuir ha’u-nia pontu vista pesoál, karik membru estadu ASEAN bele ajuda Timor-Leste ba kapasitasaun iha ida ne’e, hau hanoin sei sai susesu”.

“Ha’u hanoin pergunta naruk bainhira mak Timor-Leste adezaun ba ASEAN. Maibé, ha’u hanoin Timor-Leste preparadu hamrik para hasoru obstakulu,” konsidera Paolo Spantigati.

Diretór hatutan, seida’uk bele dehan 100% preparadu ou seidauk. “Ha’u hanoin iha ona probalidade besik ba 100%, maibé dala ida tan ida ne’e asuntu ne’ebé membru estadu ASEAN mak sei deside. Maibé, pontu ida ami iha ne’e atu ajuda Timor-Leste, buat ruma Timor-Leste presiza ami promete atu ajuda”.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór: Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here