Mariano Assanami Sabino. Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 4 setembru 2019 (TATOLI)—Deputadu Bankada Partidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, hateten Selebrasaun 4 Setembru 1999 hanesan reflesaun ida hodi hanoin hikas istória difísil hirak ne’ebé liu ona no ema barak mak lakon vida hodi hetan ukun rasik-aan.

Nia dehan, Timo-Leste nasaun ne’ebé ki’ik ho populasaun ne’ebé uituan maibé la kolen atu luta maski mate barak maibé hamrik luta nafatin.

“Ohin ita selebra ida ne’e atu halo reflesaun ida katak luta ne’e iha tempu ne’ebé difísil duni. Povu uituan ida, nasaun ki’ik ida maibé ita aswa’in luta to’o hetan rezultadu,” dehan Assanami iha Sentru Konvensaun Dili (CCD-sigla Portugés), eis Merkadu Lama, Caicoli, kuarta ne’e.

Tanba ne’e, nia husu ba foinsa’e sira atu esforsu-aan nafatin no badinas eskola hodi luta ba dezenvolvimentu.

“Foinsa’e sira, imi hotu tenke aproveita didi’ak oportunidade iha tempu ida agora ne’e. Tenke ba eskola. Laiha razaun katak ha’u nia inan-aman ne’e ki’ak, ha’u nia inan-aman ne’e terus. Ne’e la’ós razaun,” Assanami fó hanoin.

Nia haktuir, nasaun ne’e konta mós ho apoiu solidariedade internasionál nian, nune’e, foinsa’e sira labele haluha maibé tenke hakuak mós esforsu internasionál hotu ne’ebé kontribui ona mai Timor-Leste.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here