Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso, ko'alia ba jornalista sira iha Palásiu Governu, hafoin sorumutu ho Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, ohin. Imajen Egas Cristovão

DILI, 04 setembru 2019 (TATOLI)-Komisaun Funsaun Públika (KFP) aprezenta proposta ba dekretu lei foun ida kona-ba forsa traballu ba Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak.

Prezidente KFP, Faustino Cardoso, hatete durante ne’e seidauk iha dekretu lei sobre forsa traballu nune’e mekanizmu ba rekrutamentu durante ne’e iha instituisaun Estadu sira deskontroladu.

Tanba ne’e, KFP prepara proposta ba dekretu lei foun ne’e kuaze tinan rua nia laran, no foin maka hato’o ba PM hodi bele aprezenta iha Konsellu Ministru.

Objetivu hosi proposta ba dekretu lei ne’e maka oinsá bele iha mekanizmu ida di’ak hodi kontrola forsa traballu iha Funsaun Públika, tanba durante ne’e rekrutamentu ba funsionáriu iha nivel instituisaun Estadu ida-idak la’o deskontroladu.

“Ne’ebé ikus mai bele fó risku sustentabilidade finanseira Estadu”, afirma Faustino Cardoso iha Palásiu Governu, ohin.

Nune’e ho proposta ne’e atu iha kontrolu ida di’ak no atu define mós durasaun ba rejime kontratasaun no oinsá sira ne’ebé idade 60 ona.

“Ita ko’alia kona-ba forsa traballu ne’e kobre funsionáriu públiku permanente, ajente administrasaun publika kazuál sira ne’e. Ami rekoñese katak durante ne’e iha instituisaun públika sira deskontroladu, tanba ne’e presiza alerta, sensivel tanba kustu ne’e todan”, dehan Faustino.

Eis Prezidente Komisaun Nasionál ba Eleisaun ne’e subliña kuandu halo rekrutamentu arbiru maka afeta ba orsamentu Estadu, liga ho sustentabilidade finanseira Estadu no la kuidadu to’o tempu ida Estadu bele bankarrota no monu ba iha rai naruk tanba osan laiha.

Rekrutamentu deskontroladu ne’e tanba ida-idak halo, no haree de’it osan iha ou laiha, más la haree ba presiza duni ka lae atu halo rekrutamentu, no volume serbisu ne’e bele duni ka lae, no rekruta tiha ba, serbisu laiha tuur de’it, nune’e atu haree buat sira ne’e maka hosi proposta ne’e atu haree situasaun sira ne’e.

Relasiona proposta ne’e, líder KFP ne’e dehan PM mós preokupa ho situasaun refere no orienta ba KFP atu halo esplikasaun di’ak iha diskusaun tuirmai, nune’e bele hetan dekretu lei ida asegura duni sistema.

Sobre kontrolu ba funsionáriu públiku (FP) sira maka daudaun ne’e, KFP hamutuk ho Ministériu Finansa estabelese interligasaun liuliu ho sistema baze dadus no atu asegura sistema ida ne’ebé la fó marjen ba funsionáriu mate klamar, funsionáriu ho saláriu duplu no sei halo lansamentu iha novembru tinan ne’e.

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here