Prezidenti Komisaun E Parlamentu Nasional, Abel Pirez da Silva. Imajen/Evaristo Soares Martins

DILI, 03 setembru 2019 (TATOLI) – Prezidente Komisaun E-Parlamentu Nasionál (PN) ne’ebé trata asuntu infraestrutura, Abel Pires da Silva, hateten ba tinan oin komisaun sei envolve tékniku barak iha fiskalizasaun ba projetu fíziku.

“Servisu la’o di’ak durante ne’e no ba tinan oin sei iha apoiu tékniku barak liu, tanba komisaun ne’e ninia kobertura iha territóriu tomak, entaun ami presiza apoiu tékniku barak liután maibé ein jerál servisu la’o di’ak. Dala-barak ami tun ba terrenu la fó avizu, tanba sé ita avizu antes ne’e buat hothotu la’o di’ak, ne’ebé ami hakarak direitamente to’o tiha ne’ebá haree tiha mak konvida projetu na’in sira para mai esplika’’, nia dehan ba jornalista sira iha PN, tersa ne’e.

Nia haktuir, durante ne’e iha duni asesór sira hodi fó asisténsia téknika iha fiskalizasaun, maibé ladun másimu, tanba ne’e sei envolve tékniku barak liután, nune’e bele hetan rezultadu di’ak iha fiskalizasaun ne’e.

Deputadu Bankada PLP ne’e dehan, tinan ne’e komisaun E sei hala’o fiskalizasaun ba munisípiu ida dala-rua bazeia ba nesesidade ne’ebé iha.

“Ami-nia prioridade ba tinan oin, bele prevé orsamentu barak liu viajen iha rai-laran hodi bele kobre munisípiu 13 ne’e hotu iha tinan ida nia laran. Orsamentu kuaze $100.000 ba tinan oin, ha’u ne’e sufisiente’’, katak nia.

Nia akresenta, Komisaun E presiza mós ekipamentu komunikasaun tanba bainhira uza telefone, dalabarak iha foho leet sira rede laiha, entaun presiza para bele komunika ho parte seguransa bainhira halo fiskalizasaun.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here