Kay Rala Xanana Gusmão hasai hamutuk ho Roso Suroso, eis-ativista, bainhira sei iha LP Cipinang. Foto: Roso Suroso

DILI, 30 agostu 2019 (TATOLI)—Ohin, Sesta (30 Agostu 2019), povu Timor-Leste komemora Loron Konsulta Populár ba dala-20 hodi la’o nadodon ba fatin selebrasaun Tasitolu, Dili. Hanesan, iha 30 Agostu 1999, povu sira la’o hakbesik ba sentru votasaun atu ezerse sira-nia direitu atu hili ukun rasik-aan ka autonomia. Ohin, povu tomak ba Tasitolu la’os atu ba vota maibé atu festeja loron istóriku ida ne’e ho domin nu’udar timoroan ba Timor-Leste ida de’it.

Ba timoroan sira ne’ebé uluk envolve iha prosesu tomak Konsulta Populár 1999, la’ós estrañu, sira ida-idak hanoin hikas sira-nia memória pasadu hodi fó-sai sira-nia fotografia istóriku sira ne’e iha sira ida-idak ninia varanda (status) rede sosiál Facebook. Ha’u haree hanesan sira aprezenta hela “ezibisaun fotografia Konsulta Populár 1999” liuhusi Facebook. Furak no kmanek tebes. Tanba, fotografia hirak ne’e bele dada fila fali ema-nia memória hodi halo reflesaun.

Iha hirak ne’e nia leet, ha’u haree no lee hetan, istória pasadu ida ne’ebé hakerek iha dalen-Maláiu (Indonézia) ne’ebé kompleta kedas ho fotografia istóriku ida. Haree no lee besik liután, afinál, istória ne’e haktuir kona-ba Lider Rezisténsia Kay Rala Xanana Gusmão nia istória momentu sei kastigu iha Prizaun Cipinang, Jakarta, Indonézia.

Ha’u hasee ba facebook na’in (Roso Suroso, Membru Partai Rakyat Demokratik) no husu ho hakruuk. “Kolisensa! Ha’u bele foti no tradús ba dalen-Tetun no hakarak atu publika istória ne’e iha Ajénsia TATOLI, Ajénsia Notisioza Timor-Leste?” Nia, Roso Suroso, hatán ho liafuan badak no simples, “Halo favór, maun boot!”. No, bazeia ba ida ne’e mak Ajénsia TATOLI hakarak hatún hikas istória ho nia títulu orijinál “Memperingati 20 Tahun Referendum Timor-Leste” ba maklen sira atu sani.

Lider Rezisténsia Timor-Leste  

Kolega lubun ida oras ne’e iha hela Timor-Leste hodi partisipa selebrasaun tinan 20 Konsulta Populár ne’ebé lori Timor-Leste ba Ukun Rasik-aan.

Ha’u nunka sama ain iha Timor-Leste, maibé ha’u konsege hamutuk ho kolega timoroan lubun iha prizaun Rejime Foun ka Orde Baru (LP Cipinang) inklui ho Lider Rezisténsia Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Xanana nu’udar lider gerrilleiru (gerilyiawan) ne’ebé iha biban ne’ebá halo ona idade tinan 50, entretantu iha tempu ne’ebá ha’u nu’udar foin-sa’e ida ne’ebé foin halo tinan 23.

Ami la kastigu hamutuk iha Blok ne’ebé mak hanesan, Xanana kastigu iha Blok 2A ne’ebé seguransa metin, entretantu ha’u no prizioneiru polítiku PRD (Partai Rakyat Demokratik) seluk kastigu iha Blok 3E iha Blok 3F nia sorin, fatin Sri Bintang Pamungkas, Mohtar Pakpahan no Fauzi Isman kastigu ba.

Ami prizioneiru polítiku sira bele halibur hamutik só iha tempu família sira mai vizita ami, iha tempu ida ne’e mak ami prizioneiru polítiku iha Prizaun Cipinang bele hasoru malu ho livre[mente]. Konta istória ba malu, halo diskusaun no halo kómiku maske tenke fahe tempu ho família sira ne’ebé mai vizita ami.

Aleinde tempu vizita família nian, ami tenke buka meius atu bele hasoru malu ho Lider Rezisténsia Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Tuir atividade iha Prizaun Cipinang (Lembaga Permasyarakatan Cipinang) nu’udar meius ida atu bele hasoru malu ho dadur sira seluk, dadur prizioneiru polítiku no prizioneiru kriminál sira. Natoon de’it, iha atividade wa’in ne’ebé ami bele tuir iha Prizaun Cipinang mak desportu futebol.

Ha’u nu’udar jogadór ekipa futeból ida iha Prizaun Cipinang hamutuk ho prizioneiru kriminál sira seluk, nune’e mós ho Xanana Gusmão. Xanana nu’udar kapitaun ba atividade desportu hotu-hotu, nune’e ema hotu iha Prizaun Cipinang laran tauk no hakru’uk ba nia la’os tanba Xanana hanesan Prizioneiru Polítiku maibé tanba nia besik liu [kria babelun ka amizade] ho dadur sira seluk.

Liuhusi futeból ida ne’e mak ha’u bele hasoru malu beibeik ho Xanana Gusmão no prizioneiru kriminál sira seluk. Atividade futebol hala’o dala rua iha semana ida-nia laran kada tuku 15.00 – 17.00 iha kampu futeból Blok 1. Blok 1 ida ne’e mak sai Blok ba prizioneiru kriminál sira-nia fatin kastigu ba. Liuhusi futeból ha’u la’ós de’it bele hasoru malu ho Xanana maibé ha’u bele koñese Xefe Blok lubuk ida iha Prizaun Cipinang no ida ne’e mak halo ha’u fasil lori ha’u ba haree kuartu sira iha Blok Kriminál ne’e nia laran. Futeból bele halo ha’u besik liután ho dadur sira seluk iha Prizaun Cipinang.

Iha tinan 1999, Prezidente [governasaun] B. J. Habibie anunsia planu atu muda sai Xanana ba fatin kastigu (Penahanan) foun relasiona ho negosiasaun entre Governu Republik Indonesia (RI) ho Timor-Leste. Responde ba planu atu muda sai Xanana no serteza ami sira be hela iha Prizaun Cipinang sei fahe malu ho Xanana. Tanba ne’e, ekipa futeból Prizaun Cipinang halo jogu amigavel ida atu hanoin netik Xanana ninia fahe malu ida ne’e.

Xanana prepara kamizola [faru] ba ekipa futeból rua atu halo jogu refere ne’ebé nia hameno husi rai li’ur (estranjeiru). Kamizola [faru] ba ekipa futeból refere nia hameno mai iha kór mean no kór matak (verde). Xanana hamutuk ho ekipa futeból “mean” no ha’u hamutuk ho ekipa futeból “verde” (hanesan iha ha’u-nia fotografia ho Xanana). Ami hili atu sai “inimigu” terminolojia ne’ebé Xanana uza iha tempu ne’ebá, tanba kada jogu futeból iha Prizaun Cipinang, ami na’in rua nunka hamutuk ka sai ekipa ida.

Iha akontesimentu ida ne’ebé loloos ne’e “hakerek hela” iha istória ne’ebé duir hamutuk ho Lider Rezisténsia Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão ne’ebé husik hela Prizaun Cipinang [Lembaga Permasyarakatan Cipinang] no ba hela iha prizaun foun ne’ebé lokaliza besik iha área Salemba iha tempu ne’ebá. Maibé akontesimentu ne’e nunka “hakerek hela”, no só ami ekipa futeból Prizaun Cipinang de’it mak deskobre no hatene.

Iha jogu fahe malu ida ne’e, ekipa mean” hetan oportunidade atu halo xuta penalti (penalidade).  Xanana nu’udar kapitaun ba ekipa futeból “mean” ne’ebé hetan fiar atu halo ezekusaun ka xuta bola penalti. Maibé Xanana falla ka la konsege halo ezekusaun tanba nia monu bainhira halai atu xuta bola. Xanana labele kontinua joga iha jogu ne’e to’o ramata tanba hetan aleija.

Liu tiha loron ida, hafoin jogu amigavel ne’e no hafoin ami hotu [dadur-na’in sira iha Cipinang] husik Xanana, ami haree Xanana iha reportajen [notísia] iha televizaun (TV) hasoru malu hela ho delegasaun Governu Republik Indonesia (RI). Iha reportajen ne’e ami haree Xanana tenke ko’us netik nia liman tanba monu be halo nia liman naksalak tiha. Ida ne’e, ami de’it mak hatene, tanbasá Xanana nia liman naksalak no tenke ko’us metin nia liman.

Durante fahe malu ida ne’e, kleur tebes ha’u ho Xanana la hasoru malu. Iha sorumutuk ida bainhira Xanana prienxe programa Talkshow ka serimónia KICK ANDY iha Metro TV, sei nafatin ho jeitu hanesan, ho hahalok beluk (keramahan) ne’ebé hanesan, Xanana temi no bolu ha’u “inimigu”.

Ohin loron, liu tiha tinan 20. Tinan 20 Konsulta Populár no tinan 20 Timor-Leste nia independénsia. Maske seidauk iha biban ha’u sama ain iha rai-lulik Timor-Leste ne’ebé ukun rasik-aan tiha ona.  Ha’u haruka [tatoli] tan poezia ida ne’ebé ha’u hakerek ba Maun Boot Xanana Gusmão iha tinan 1999 bainhira Xanana no povu Timor-Leste prepara-aan atu determina sira-nia destinu.

Puisi untuk Bung Xanana

 Kemarin kita masih bersama

Di sebuah penjara

Di sebuah kesunyian

Di sebuah penderitaan

Kemarin kita masih bersama

Ketika seorang diktator turun dari singgasana

Meninggalkan sisa-sisa kekejaman

Menyisakan luka pada bangsa yang murka

Mengantarkan rakyat pada kemiskinan dan kematian

 

Engkau masih bercerita

Tentang perjalanan panjang sebuah pertempuran

Tentang pembunuhan yang penuh kebiadaban

Pasukan pasukan tersaruk dalam lumpur dan hutan

Menembak tanpa mata

 

Engkau masih bercerita

Bahwa disana tidak ada musuh dan dendam

Yang ada hanya pembantaian

Pada rakyat yang mencari kemerdekaan

 

Aku masih ingat, bung

Pada keinginanmu untuk merdeka

Membangun Timor Leste

 

Dan hari ini,

Kita akan segera berpisah

Sebab kita tak akan membuat sejarah di sini

Dalam impian

Sebab kawan kita masih banyak di luar sana

Dan kapan saja akan bangkit berlawan

 

Hari ini,

Marilah kita bicara

Dari kesunyian dan penderitaan

Pada perjuangan dan perlawanan

Karena semua itu milik kita

 

Sebelum kita berpisah

 

Ingatlah, bung

Kemerdekaan yang di perjuangkan

Bukan tanpa korban

Kawan kawan kita banyak yang mati

Banyak yang tak kembali

Dan kita masih mendekam di penjara

 

Seperti di pagi ini

Saat ku tuliskan sebait puisi

Bagi pejuang Timor Leste

Dan seluruh anak negeri

 Roso Suroso, LP Cipinang, 10 Maret 1999

Dalaruma iha belun balun ne’ebé iha biban ne’e iha Timor-Leste, hakarak lee hela poezia ne’e ba Maun Boot Xanana Gusmão no ba Povu Timor-Leste. Kumprimentus!

Jornalista: Cancio Ximenes

Editór      : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here