Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo. Imajen/António Gonçalves

DILI, 29 agostu 2019 (TATOLI)—Prezidente Republika (PR) kongratula maluk timoroan budista sira ne’ebé foti inisiativa halibur iha templu hodi hala’o serimónia sambaia ho objetivu espesiál atu festeja Loron Konsulta Populár ba dala-20 no misaun INTERFET iha Timor-Leste.

“Inisiativa ida ne’e diak tebes tanba hatudu katak komunidade budista timoroan rekoñese mós katak referendu ne’e mak loke dalan ba ita restaura indepedénsia. Timor-Leste livre no indepedente ona no ita timoroan mak tenke hatene oinsá serbisu hamutuk hodi lori moris di’ak ba povu tomak,” dehan reprezentante Prezidente Republika, Asesora Serbisu Sosiedade Sivil no Asuntu Sosiál Prezidensia Repbublika, Zelia Fernandes, hodi hato’o PR nia mensajen banhira selebra sambaia hamutuk ho relijiaun Budha iha Xina Maromak, Bairo Formosa, Dili, kinta (29/8/2019).

Ba objetivu moris diak ne’e, nia hatutan, ita prezisa haforsa ita-nia aan nu’udar timoroan ne’ebé la’os haree de’it ba uma-kain ida-idak nian. Ita ida-idak prezisa haree mós ba oinsá kontribui ba ita-nia projetu nasionál halakon ki’ak no mukit iha ita-nia rai doben Timor-Leste.

Nia hateten, Prezidente Republika konta ho maluk sira hotu nia apoiu. Tanba sé-sé de’it ne’ebé sente timoroan la haree ba rasa, relijiaun, mane ka feto, sidadaun timoroan iha direitu no dever hanesan iha ita-nia nasaun Timor-Leste livre no indepedente.

“Ita iha ita-nia luta libertasaun nasionál, ita simu malu, tulun malu no rona malu. Ita prezisa haktuir di’ak liután tradisaun murak ida ne’e atu tau hamutuk matenek no koñesimentu atu bele serbi ita-nia povu ho di’ak,” nia hatutan Prezidente Republika nia lia-tatoli.

Komunidade Xineza Hala’o Serimónia Sambaia Selebra Konsulta Populár

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here