LEKIDOE, 23 agostu 2019 (TATOLI)-Komunidade iha suku Namulesu, Postu Administrativu Lekidoe, Munisípiu Aileu, ho inisiativa rasik loke dalan ba sira-nia to’os, hodi nune’e transporte bele asesu hodi transporta sira-nia produtu iha to’os laran.

“Entaun depois programa Governu nian liuhusi programa nasionál dezenvolvimentu suku (PNDS) apoiu hodi loke bee-dalan, no fui simentu tuir estrada sira para karreta bele asesu ba sira-nia to’os”, xefe suku Namulesu, Celestino Coli, hatete iha suku refere, ohin.

Nia afirma, estrada ne’ebe komunidade loke ba to’os ne’e benefisia ba abitante husi aldeia Aitoi, Usarema no Lakabou.

“Produtu sira mak hanesan mostarda, koto, saburaka, liis, ainanas. Tanba komunidade sira lori de’it mai suku laran tenke sa’e rai lolon, entaun sira iha inisiativa hodi loke estrada”, dehan Celestino.

Nelson Soares, joven ida ne’ebe hola parte iha konstrusaun estrada dehan, halo estrada ne’e para sai alternativa ba karreta hodi bele ba tula sasán iha to’os.

Orsamentu ne’ebe PNDS apoia ba komunidade sira hodi halo konstrusaun estrada kuaze dólar rihun 500.

Jornalista : Natalino Costa

Editor : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here