Estudande no joventudi sira lori bandeira nasional uainhira partisipa iha aniversariu FALINTIL ba dala 44 iha Kuartel Jeral Fatuhada Dili 20 Agostu 2019.Imajen/TATOLI

DILI, 20 agostu 2019 (TATOLI)-ESHANA (Estudante Hadomi Natureza) komprometidu hakarak konvida joven sira iha territóriu Timor-Leste atu dignifika, valoriza no tane aas espíritu luta eroi sira nian hodi kontribui ba dezenvolvimentu rai ida ne’e nian.

Estudande no joventudi sira lori bandeira nasional uainhira partisipa iha aniversariu FALINTIL ba dala 44 iha Kuartel Jeral Fatuhada Dili 20 Agostu 2019.Imajen/TATOLI

Kompromisu ami nian la’o ain ida ne’e la’ós atu hatudu ami-nia forsa maibé atu konvense ami-nia maluk juventude atu dignifika, valoriza no tanes aas espíritueroi sira nian”, tenik Koordenadór Interinu ESHANA, Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL), Jacob de Deus Tavares, ba TATOLI iha Kuartel Jerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste, tersa (20/08/2019).

Estudande no joventudi sira lori bandeira nasional uainhira partisipa iha aniversariu FALINTIL ba dala 44 iha Kuartel Jeral Fatuhada Dili 20 Agostu 2019.Imajen/TATOLI

Koordenadór Interinu ESHANA akresenta objetivu husi jornada ne’e hakarak presta omenajen ba eroi sira ne’ebé luta ba rai ida ne’e, hakbesik aan ba komunidade no juventude iha área rurál.

Nune’e mós, hakarak kria ezersísiu fíziku no mentál ba estudante sira ne’ebé mak tuir atividade ne’e inklui mellora edukasaun sidadania atu prezerva no kuida fatin istóriku sira ne’ebé mak uluk aas wa’in sira helik ba.

Nia esplika durante atividade ESHANA hetan apoiu tomak husi universidade inklui Sekretáriu Estadu Maior Jenerál F-FDTL nian kona-ba lojístika husi Vikeke, Uaimori Tula, mai to’o Dili.

“Ami-nia preparasaun ba atividade jornada ne’e rasik la’ós hakfodak maibé ami iha ona planu anuál. Ne’e duni ami-nia jornada la’o ho di’ak husi Uaimori mai to’o iha Dili,” nia haktuir.

Maske nune’e, tuir Koordenadór Interinu ESHANA, obstaklu sempre iha nafatin. “Liuliu kona-ba hahan ranxu (TB2)  ne’ebé Forsa Defeza sira oferese ba grupu atu han iha dalan kuaze membru feto sira la toman. Entaun sira barak mak kesi kabun,” nia haktuir.

“Tanba barak mak foin envolve iha grupu ESHANA ne’e entaun seidauk hatoman aan la’o do’ok membru barak mak tenke deskansa oras balun nia laran tanba kolen, ain moras no naksalak maibé liu husi esforsu ne’ebé iha ESHANA konsege atinje objetivu iha 20 agostu hodi partisipa iha Komemorasaun Aniversáriu FALINTIL nian ba dala 44 ne’e,”  nia tenik.

Entretantu, totál membru ne’ebé mak partisipa la’o ain husi Vikeke, Uaimori Tula mai to’o Dili hamutuk 50, feto 20 mane 30.

Notísia relevante:Estudante UNTL 89 La´o Ain  Husi Munisípiu To´o Kuartel F-FDTL

 Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here