Ministru Obra Públika, Salvador Soares dos Reis Pires, Imajen/Florencio.

DILI, 19 agostu 2019 (TATOLI)–Ho esforsu hosi tékniku Eletrisidade Timor-Leste (EDTL) ho Kompañia WARTSILA sei asegura fornesimentu enerjia elétrika iha ámbitu loron konsulta populár, 30 agostu.

“Ita esforsu hela atu asegura eletrisidade lakan normál iha ámbitu komemorasaun 30 agostu” Ministru Obra Públika (MOP), Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires, ba Ajénsia Tatoli, iha edifísiu MOP, Mandarin, ohin.

Ministru iha esperansa boot katak loron 30 agostu sei fornese eletrisidade ho di’ak ka lakan normál, maski dezastre naturál dezesperadu.

Maibé ho Kompañia WARTSILA ne’ebé na’in ba mákina elétriku, iha esperiénsia ne’ebé kualifikadu iha indústria atu halo manutensaun ba sirkuitu ruma.

“Sentrál elétrika Hera no Betanu  halo manutensaun husi kompañia WARTISLA ne’ebé iha kualifikadu duni no esperiénsia barak iha indústria tanba mákina sira mak prodús”

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora    : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here