Fatuk Manganés ho testura fibrous ne’ebé deteta iha Postu Administrativu Watukarabau, Vikeke. Imajen/ Dok. IPG

DILI, 16 agostu 2019 (TATOLI)-Institutu Petróleu no Jeolojia (IPG, sigla portugés) liuhusi ekipa Divizaun Mineral iha jullu tinan ne’e halo estudu okorrénsia minerál manganés iha parte Leste  hodi deteta minerál manganés ho tipu oin-oin.

Diretór  Divizaun Investigasaun Jeolojia IPG, Elias da Silva Cabral, informa ekipa halo estudu okorrénsia iha Postu Administrativu Vemasi no Bagia, Munisípiu Baukau, Postu Administrativu Luru no Lautein, Munisípiu Lautein, Postu Administrativu Watukarabau, Munisípiu Vikeke, hetan tipu manganés hanesan fragmentu, tipu kamada no manganés tipu bloku no nodule.

“Ami-nia ekipa hetan iha Postu Vemasi mak fatuk manganés, kamada segmentada, bloku no nodul. Iha postu Luru ita hetan fragmentu no kamada segmentada, Postu Lautein ita hetan fragmentu no kamada no Postu Watukarabau hetan bloku no fragmentu,” Diretór Elias ba jornalista sira iha knaar fatin Delta 3, ohin.

Nia informa, tipu manganés hirak ne’e ho nia mahar husi sentímetru 0.5  to’o 10  no sempre asosiadu ho arjila mean, arenitu no sílex mean.

Bloku manganés barak liu hetan iha Postu Administrativu Vemasi no Watukarabau. Enkuantu,  postu hirak ne’e iha tempu Portugés no Japaun halo ona esplorasaun ba manganés ne’e rasik.

Elias hatutan husi mákina Portable X-Ray Fluorescence (PXRF) hatudu persentajen elementu manganés to’o iha porsentu 65%.

 Jeólogu  Institutu Petróleu no Jeolojia, Maximiano Soares. Imajen/Florencio.

Iha fatin hanesan, Jeólogu Institutu Petróleu no Jeolojia, Maximiano Soares, dehan ekipa Jeolojia halo ona estudu minerál iha Postu Administrativu Vemasi, Lospalos, Luru no Watukarabau foku liu ba manganés.

“Metodolojia ne’ebé ami uza iha kampu, uza sistema jeokímika ami konsege identifika manganés kuaze hatudu karakterístiku fízika no kímiku ne’ebé diferente”, katak.

Tuir instrumentu Jeokímika, IPG deteta katak persentajen kímiku ne’ebé aas liu ho modelu manganés kamada sedimentu kuaze porsentu 50 ba leten, maibé manganés ne’ebé hanesan.

Nia salienta utilizasaun ba manganés hirak ne’e barak liu ba halo besi no bateria.

Jornalista: Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here