Eis Prezidente RDTL, José Manuel Ramos Horta. Imajen Tatoli/António Gonçalves

AILEU, 15 agostu 2019 (TATOLI)-Lider Nasionál no Premiadu Novel da Paz, José Ramos Horta hateten katak Timor-Leste rai ida ki’ik no hetan independénsia tanba povu nia hamutuk.

“Hanesan rai barabarak iha mundu ne’e, oinsá mak rai ida ki’ikoan ne’e (Timor-Leste), konsege tanba povu nia hamutuk maibé hamutuk tanba lideransa Xanana Gusmão,” hateten Premiadu Novel da Paz, José Ramos Horta  iha Salaun Timor Rai Klaran Munisipiu Aileu, bainhira sai oradór prinsipál iha reflesaun hamutuk hodi selebra loron Konsulta Populár ba dala-20, segunda (12/08/2019).

Lider nasionál ne’e konsidera 30 agostu iha tanba Eis-lider rezisténsia Kay Rala Xanana Gusmão nia matenek. Nia kompara rai seluk boot liu ita, luta atu hetan independénsia maibé seidauk hetan tanba fallansu lideransa.

“Ne’e ha’u hateten ba ita-boot sira (komunidade), dala ruma ita-nia sosiedade rasik, joven sira, ema barak la kompriende ida ne’e, mas ha’u hateten, ha’u fó ezemplu balun ba imi para haree nia papel lideransa,” dehan eis-xefe estadu ne’e.

Eis-diplomata, José Ramos Horta konfirma:“Ha’u la’ós atu temi Xanana nia naran tanba razaun polítika ruma lae; ne’e buat ida faktu, ita bele hateke hanesan eskola lideransa, hanorin lideransa”.

“Iha funu laran lider hatudu nia kualidade, Xanana hatudu nia kualidade, tanba ida ne’e fulan ida ne’e, 30 de agostu selebra 20 anos, se lae ita la selebra. Se lae sira ne’ebé sei iha foho, sei iha foho nafatin, sira ne’ebé iha terminal, Becora, Balide, tortura nafatin, mate nafatin, luta nafatin, maibé la hetan liberdade,” konsidera lider nasionál ne’e.

Notísia relevante:Selebrasaun Referendu Fó Hanoin Jerasaun Foun Kona-ba Lala’ok Luta Ba Ukun Rasik Aan  

Jornalista: Nelia Fernandes

Editór      : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here