SEKoop, Arsénio Pereira da Silva, foto hamutuk hafoin sosializa kna'ar SEKoop nian ba abitante Suku Funar.

MANATUTU, 14 agostu 2019 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Arsénio Pereira, informa grupu kooperativa, hanesan hakiak karau, kuda kafé sei hetan formasaun, atu nune’e bele hatene halo jestaun di’ak ba produtu, nune’e bele fó benefísiu ba povu sira.

“Semana oin, ha’u sei haruka funsionáriu sira atu ba fó formasaun ba grupu kooperativa hakiak karau no grupu prodús kafé iha Suku Batara” Arsénio Pereira hato’o lia hirak ne’e uainhira hala’o vizita ba grupu kooperativa iha Suku Batara, Postu Administrativu Laklubar no Munisípiu Manatutu.

Tuir Arsénio Pereira katak Postu Administrativu Laklubar iha poténsia ba produsaun kafé, bani been, forekeli inklui produtu sira seluk maibé komunidade sira la hatene oinsá maka atu konserva di’ak hodi produtu sira prodús di’ak liután.

Hodi dehan tan produtu Timor-Leste la kontaminadu, nune’e maka liuhosi formasaun sira bele eleva koñesimentu atu bele halo jestaun no kontrola produtu lokál .

Jornalista : Natalino Costa

Editora    : Maria Auxiliadora                                                                                                                                                                 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here