Sekretariu Estadu Kooperativa vizita grupu hakiak bani iha Suku Batara, Postu Administrativu Laklubar no Munisipiu Manatutu.

MANATUTU, 14 agostu 2019 (TATOLI) – Governu liuhosi Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop) sei fó transporte ba grupu kooperativa ne’ebé prodús produtu barak liu iha rai laran.

“Primeiru-Ministru foin daudaun orienta ona ha’u, atu haree grupu kooperativa iha rai laran hodi fó subsídiu transporte uainhira sira  prodús produtu barak atu lori ba merkadu” haktuir Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsénio Pereira iha suku Funar, Postu Administrativu Laklubar no Munisípiu Manatutu.

Hodi dehan apoiu ida ne’e ho objetivu atu motiva liután grupu kooperativa sira oinsá bele halo produsaun ho kuantidade ne’ebé boot.

“Ida ne’e programa Sekretaria Estadu Kooperativa, tanba tinan oin oinsá atu insentiva grupu kooperativa no komunidade sira ne’ebé halo produsaun barak hanesan kafé, karau no seluk tan” katak.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here