Sekretariu Estadu Kooperativa vizita grupu hakiak bani iha Suku Funar, Postu Administrativu Laklubar no Munisipiu Manatutu.

MANATUTU, 14 agostu 2019 (TATOLI) – Governu liuhosi Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop) prioritiza bani been bele sai produtu iha Espozisaun Dubai 2020.

“Ha’u nia hakarak tinan oin expo 2020 iha Dubai, ita lori bani been tanba prodús no hakiak nia folin diferente no ha’u fiar ho produtu orgániku timór nian bele lori ba Dubai” Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsénio Pereira, kompromete ida ne’e uainhira hala’o vizita ba grupu ko’a bani been iha Suku Funar, Postu Administrativu Laklubar no Munisípiu Manatutu.

Nune’e maka Arsénio Pereira husu ba grupu ko’a bani been atu tuir formasaun ne’ebé sei oferese hosi SEKoop iha tempu badak, atu bele aumenta koñesimentu oinsá ko’a bani been no oinsá atu aumenta nia presu iha merkadu.

“Presiza hakbesik an hodi rona informasaun sira, nune’e bani been uainhira atu prodús bele iha valor di’ak no iha signifikadu” katak.

Ho ida ne’e SEKoop ho Diretór Jerál inklui Asesór sira sei moderniza bani been kuandu fa’an iha merkadu, atu nune’e bele fó benefísiu ba grupu ko’a bani been, enkuantu bani been daudaun ne’e, iha litru lima ho presu $25.

Nune’e mós, bani been nia benefísiu bele transforma hodi halo fali lilin, nia mina sai gas hodi bele sunu.

Grupu ko’a no hakiak bani been harii iha 2018 ho ema na’in hamutuk 14 iha Suku Funar.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here