Misa agradesimentu ba loron konsulta populár iha Ermera, Sabdu (10/08/2019). Imajen/Osória A.Marques

GLENO, 10 agostu 2019 (TATOLI)-Komemorasaun loron konsulta populár (Referendu) ba loron daruak nian iha Munisípiu Ermera, ohin, prienxe ho misa agradesimentu iha Igreja Parókia Ermera.

Notísia Relevante : Ermera Selebra Loron Referendu ho Reflesaun

Sarani ua’in, kompostu hosi labarik, inan-aman, juventude, ferik-katuas no veteranu sira Ermera nian ho ksolok hola parte iha misa ne’ebé prezide hosi Padre Parókia, Ricardo Mendonça Castro.

Liuhosi nia omilia, Padre Ricardo Mendonça Castro, husu ba sarani sira hotu atu halo reflesaun hodi hanoin hikas sakrifisiu timoroan hotu nian, liu-liu saudozu sira ne’ebé fó aan ba mate hodi nakfilak rai ida ne’e sai independénsia, hosi 1975 too 1999.

Atu konkretiza saudozu sira nia mehi, Padre Ricardo Castro hateten, timoroan hotu tenke kontribui ba pás, hadomi malu, respeita malu, atu hamutuk kria pás iha rai doben Timor-Leste.

Julio dos Reis Exposto

Hosi sorin seluk, xefe protokolu ba komisaun organizadora festa konsulta populár iha  Munisípiu Ermera, Julio dos Reis Exposto, hateten, timoroan hotu merese agradese no orgullu ba prosesu luta ne’ebé saran ema ua’in ho nia rezultadu ukun rasik aan.

“Ha’u orgullu tebes tanba Ita bele haketak aan hosi invazaun indonézia,”  hateten Julio dos Reis, Diretór Institutu Agráriu Dominikanu (IAD) Ermera.

“Hanoin Fila fali tinan 20 ba kotuk lolo ita-nia liman ba malu hodi lao ba sentru votasaun atu determina Timor nia destinu,” nia tenik.

Timor-Leste hosi rai-ulun to’o rai ikun, sei konsentra iha Tasi Tolu, Dili, iha 30 agostu 2019, hodi komemora festa populár loron konsulta populár ba dala-20 (30 agostu 1999-30 agostu 2019) ho mós loron prezensa misaun INTERFET nian iha Timor-Leste, 20 setembru 1999.

Jornalista      : Osória A.Marques

Editór              : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here