Ministru Transporte no Komunikasaun, José Agostinho da Silva (loos) akompaña husi Diretór Jerál Transporte no Komunikasaun, Tomas da Silva (karuk ) vizita ba edifísiu DNTT komoro, sesta (02/08/2019). Imajen/Egas Cristovão.

DILI, 02 agostu 2019 (TATOLI)-Ministru Transporte  no Komunikasaun (MTK), José Agostinho da Siva, hatete rekursu umanu iha Diresaun Nasionál Transporte no Terrestre (DNTT) sei menus tanba ne’e iha tinan oin sei halo rekrutamentu ba  funsionáriu hodi fortifika servisu DNTT nian.

“Ita-nia funsionáriu sira iha (DNTT) Comoro limitadu tebes hanesan daudaun ne’e sira iha na’in-11 no balu voluntáriu tan, ida ne’e realidade ne’ebé maka iha terrenu no ita sei presiza funsionáriu sira atu halo servisu tékniku sira, fó atendimentu ne’ebé di’ak”, Ministru José Agostinho da Silva ba jornalista sira hafoin halo inspesaun iha DNTT Comoro, ohin.

Nia dehan iha DNTT Comoro rasik diáriamente fó atendimentu ba kliente hamutuk 100 to’o 200. Tanba ne’e maka rekursu umanu ne’e tenke hare didi’ak no tau atensaun hodi bele insentiva nune’e aselera servisu ba atendimentu públiku nian.

“Ha’u-nia viajen ba Mota-ain, ita nian funsionáriu na’in-rua de’it. Agora, aumenta ida tan tolu ona no iha Salele (Suai) funsionáriu DNTT na’in-ida de’it”, nia relata.

Tuir ministru katak bainhira funsionáriu sira ne’e maka iha difikuldade ruma, sira husik fatin signifika servisu atendimentu lala’o, entaun parte sira hanesan ne’e presiza duni funsionáriu para koloka iha ne’ebá  atu asegura servisu iha fronteira hodi fó atendimentu ba transporte sira ne’ebé movimentu tama-sai.

Aléinde ne’e liuhusi inspesaun iha DNTT Comoro deteta mákina impresora ne’ebé atu fasilita funsionáriu sira halo servisu iha fatin refere aat no diresaun haruka ona kompañia Elit Printer atu toma atensaun ba kestaun ne’e.

Jornalista : Natalino Costa

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here