Diretór DNTT, Natalino de Rosario. Imajen Egas Cristovão.

DILI, 02 agostu 2019 (TATOLI)-Atu minimiza engarrafamentu, Diresaun Nasionál Transporte Terrestre (DNTT) fó  sai katak hahú iha 5 agostu, estrada hosi Postu Polísia Kruzamentu Bairru-Pité to’o entrokamentu Hudi-Laran inklui estrada hosi kruzamentu Banku Nasionál Ultramarinu (BNU) to’o Liceu sei halo sentidu úniku (satu arah).

“Ha’u hanoin horiseik no hodibain rua, ha’u nian kolega sira husi DNTT fahe ona avizu atu halo sentidu úniku iha fatin rua, ida maka parte BNU nian tasi ibun bá fali iha Liceu no ida fali maka husi postu polísia Bairru-Pité to’o iha pertigaan Hudi-Laran”, informa Diretór Nasionál DNTT, Natalino do Rosário ba jornalista bainhira akompaña Ministru Transporte no Komunikasaun halo inspesaun iha DNTT Comoro, ohin.

Razaun halo sentidu úniku tanba fatin hirak ne’ebé identifikadu sempre provoka engarrafamentu, hanesan karreta no motór “para” hodi difikulta ema la’o bá mai.

Maski DNTT tau ona sinál tránzitu iha ne’ebá maibé karreta no motór kontinua “para” arbiru, tanba ne’e tenke halo tiha diresaun ne’e sai sentidu úniku, nune’e bele prevene engarrafamentu iha fatin refere.

Enkuantu, diresaun postu polísia Bairru-Pité to’o iha pertigaan Hudi-Laran durante ne’e sentidu rua (dua arah) hosi Kakau-Lidun nian maibé agora sentidu úniku ona .

Jornalista Natalino Costa

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here