Toos shorghum ektare rua resin ne’ebé kuda iha Aldeia Bemetan, Suku Betanu, Postu Administrativu Same Villa, Munisípiu Manufahi. Foto : SEKOOP

DILI, 29 jullu 2019 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKOOP), Arsénio Pereira, relata kooperativa produsaun agríkola iha Territóriu Timor-Leste kuda ona Shorghum (Batar ain naruk) ho ektare hamutuk 348.

“Ha’u nia ekipa halo ona planu, ita hakarak prodús kuda Shorghum ho ektare 12.000, maibé halo ona levantamentu, hatudu iha de’it ektare 5.036, nune’e agora ektare 348 mak konsege kuda ona,” SEKOOP, Arsénio Pereira ba Ajénsia Tatoli, iha servisu fatin Fomentu, ohin.

SEKOOP afirma hakarak foku ba batar ain naruk hodi kuda tanba komunidade iha interliga ho setór produsaun barak, atu bele fasilita grupu agrikultór sira hodi fó nia kulit ba manu, ikan, bibi no karau, enkuantu hosi ektare 348 ne’e, balun kolleita ona no balun hein atu kolleita.

Aleinde ne’e, batar ain naruk nia mós iha vitamina ne’ebé di’ak liu foos no bele prodús sai dose, trigu, masin midar, sutate, ai-saar no produtu sira seluk, enkuantu Shorghum kuda ona iha timór laran, hanesan iha Suai, Venilale, Lospalos, Oe-Cusse, Ainaro inklui Likisá.

“Ami haree katak ita iha produsaun  shorghum, ne’ebé  ita sei halo sentru kooperativa integradu atu halo produsaun sira ne’ebé bele orienta ba merkadu,” tenik.

Entretantu, SEKOOP kria ona ekipa ida atu halo identifikasaun rai hodi hala’o dezeñu, nune’e bele estabelese sentru kooperativa integradu iha kada munisípiu ne’ebé kompleta ho fatin produsaun no armazén.

“Ita foin deteta rai iha Aileu, Lautem, Likisá no Vikeke, ne’ebé iha hela prosesu dezeñu, kuandu  hotu bele tinan oin hatama iha Orsamentu Jerál Estadu 2020” salienta.

Jornalista   : Florencio Miranda Ximenes

Editór         : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here