Lopotipu DNTT. Imajen/Espesiál

DILI, 29 Jullu 2019 ( TATOLI)- Xefe Departamentu  Tráfegu  husi Diresaun Nasionál Transporte Terrestre (DNTT), João Eugénio da Silva, apela ba labarik sira, hahú husi tinan 16 ba kraik atu labele lori motor hoo karreta.

“Ami husu ba inan aman atu Kontrola oan sira ne’ebé sei iha minoridade atu labele lori motor ho karreta, enkuantu seidauk iha karta lisensa ka Sim ” João da Silva ba Ajénsia Tatoli, iha nia servisu fatin, Balidi, ohin.

João da Silva esplika ba sira ne’ebé maka atu  lori karreta ho motor tenke ho tinan 17 ba leten, maibé uainhira ho idade minor maka lori, entaun tenke ho rekomendasaun mai DNTT atu bele hatene kuandu halo operasaun.

“Ha’u hanoin kontrolu maka tenke hosi inan aman atu  labele autoriza oan sira ne’ebé maka daudaun seidauk atinje idade 17, inan aman  labele fó motor hodi lori ho ida ne’ebé seidauk to’o” salienta.

Atu prevene labarik sira ho idade minoridade hodi lori karreta ho motor maka DNTT kontinua halo nafatin sosializasaun hodi fó hanoin ba alin sira atu labele lori veíkulu.

Jornalista Natalino Costa

Edtór : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here