Diretór Jerál Finansa Estadu, Januario Gama, ko’alia iha enserramentu treinamentu kona-ba Jestaun Patrimóniu Estadu iha RAEOA, kinta (25/7). Imajen Tatoli/Cipriano Colo

OÉ-CUSSE, 25 jullu 2019 (TATOLI)—Sekretaria Rejiaun Finansa Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) serbisu hamutuk ho Ministériu Finansa fó treinamentu ba Jestaun Patrimóniu Móveis Estadu, iha Oé-Cusse, fasilita hosi Diresaun Nasionál Jerál Finansa Estadu.

Treinamentu ne’e hala’o iha salaun Alfándega Palaban, Suku Costa, Sub-rejiaun Pante Makassar, durante loron rua hahú hosi 23 -24 fulan ne’e, ho partsipante na’in 60 mai hosi Departamentu Lojístika Sekretaria hotu iha RAEAO.

Abertura ba treinamentu ne’e hala’o iha loron 23 no ensera iha loron 24 fulan ne’e, hosi Sekretaria Rejionál Finansa, Leonia Monteiro.

Hafoin enserramentu, Leonia Monteiro esplika, treinamentu ne’e realiza tanba koordenasaun profunda ho Ministériu Finansa, kona-ba jestaun hotu-hotu inklui jestaun finanseiru no jestaun patrimóniu estadu.

Leonia iha esperansa katak ho treinamentu ne’e funsionáriu hirak ne’ebé partisipa bele kompriende di’ak liu-tan kona-ba oinsá kuidadu no uza patrimóniu estadu ho di’ak. Tanba ne’e, ho treinamentu loron rua ne’e sei bele hadi’a di’ak liu-tan utilizasaun patrimóniu estadu.

Treinametu ne’e hanesan treinamentu ba dala uluk, ne’ebé fasilita hosi Diresaun Nasionál Patrimóniu Estadu no iha sesaun enserramentu, simbólikamente, entrega mós sertifikadu ba partisipante sira.

Nune’e mós, Diretór Jerál Finansa Estadu, Januario da Gama, hateten hosi treinamentu ne’ebé fó, aprezenta kona-ba síklu jestaun patrimóniu estadu, hahú hosi síklu jestaun inventáriu, liga liu-ba parte inventarizasaun hosi prosesu armajenamentu, prosesu resepsaun inspesaun no prosesu kolokasaun sasán iha armajenamentu.

Síklu segundu mak, rejistrasaun no identifikasaun, kobre ba prosesu estatutu, hafoin sasán sira ne’e hasai hodi fahe ba utilizadór sira, tenke transforma ninia estatutu, hanesan karreta tenke trata ninia dokumentu no hatama iha baze dadus, nune’e sai hanesan evidénsia ba kontrolu no inspesaun periodiku.

Síklu terseiru mak, manutensaun no reparasaun, ho ida ne’e fó hela informasaun espesiálmente utilizadór patrimóniu estadu iha RAEOA bele kompriende, oráriu manutensaun karreta no motór, to’o kilometrajen hira mak bele halo manutensaun, inklui preventivu.

Síklu ikus liu mak alienasaun ka halo leilaun ho ninia métodu rasik, ne’ebé realiza ona iha RAEOA, komesa iha tinan 2016 no 2017 ho retornu tama hotu ba reseita RAEOA rasik.

Entretantu, partisipante Domingos Taela orgullu ho treinamentu ne’e, tanba foin primeiravez partisipa no hetan esplikasaun kle’an kona-ba lala’ok no regra formál no leg’al ba utilizasaun patrimóniu estadu, inklui prosesu tomak kona-ba jestaun patrimóniu estadu iha instituisaun públiku ida.

Jornalista: Cipriano Colo

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here