Ministra Finansa ein ezersísiu, Sara Lobo Brites. Imajen/Jogerjo Guterres.

DILI, 24 jullu 2019 (TATOLI)-Ministra Finansa ein ezersísiu, Sara Lobo Brites, hatete ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019 husi liña ministeriál, atinje ona porsentu 44,4.

“Porsentu 44,4 ne’e inklui ona osan empréstimu no fundu kapitál umanu no kapitál dezenvolvimentu”, Sara Lobo Brites  informa hafoin enkontru Konsellu Ministru iha Palásiu Governu, ohin.

Atuál Vise-Ministra dehan, kapitál menór no kapitál dezenvolvimentu nia ezekusaun kuaze ekivalente ho porsentu 30.

“Ita espera katak projetu boot sira ne’e selu iha tempu badak no aselera para ezekusaun bele sa’e”, Sara afirma.

Hatán ba ezekusaun orsamentu ba ministériu sira ne’ebé seidauk iha ministru, governante ne’e dehan, ministériu balun nia performa ezekusaun di’ak, no balun to’o ona porsentu 40 to’o 50.

OJE 2019, ho orijen $1,482,000,000.00, kompromisu $133,401,052.49, obrigasaun $88,147,260.34, atuál $569,465,393 no balansu $690,986,294.14.

Jornalista : Florêncio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here