Bee-moos. Imajen/Espesiál

DILI, 23 jullu 2019 (TATOLI)-Atu bele fornese atendimentu ida efikásia no efisiénsia liu ba komunidade no povu, instituisaun Estadu presiza estabelese koordenasaun ida mútua.

Espresaun ida ne’e aprezenta husi Xefe Departamentu Abastesimentu Agua, Munisípiu Dili, Francisco Xavier Pereira,  refleta ba atividade servisu balun husi Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) iha area atendimentu servisu saneamentu ho bee moos ba komunidade sira, ne’ebé tuir nia presiza duni iha koordenasaun entre parte rua.

Xefe Departamentu Abastesimentu Água, Munisípiu Dili,  Francisco Xavier Pereira, hateten, koordenasaun servisu  ne’e importante  hodi la hamosu dupla servisu entre instituisaun rua ne’e.

“La’ós la fó autorizasaun ba PNDS, maibé  ami hakarak servisu hamutuk  liuhusi dalan legál ida para ami bele orienta no ami lakohi sira ba liuhusi fali Autoridade Lokál sira tanba (Água Urbana) bee urbana ne’e SAS ninia kompeténsia,” hateten Francisco Xavier Pereira, ba jornalista sira iha nia servisu fatin, Mascarenhas, Dili, segunda (22/07/2019).

Relasiona ho preokupasaun ne’e, Diretór Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku  Munisípiu Dili, Tadeu Francisco A. Soares,  informa, nia parte simu ona nota orientasaun hodi kumpre atu labele fornese tan bee moos ba komunidade.

“Ami agora la  fornese bee ba konsumidór sira iha Dili tanba orientasaun husi  diresaun SAS nian katak área ne’e SAS nian, mezmu antes ne’e ami moos  fornese ona bee ba konsumidór balu iha Dili,” hateten Tadeu Francisco A. Soares.

Jornalista          : Osória A. Marques

Editór                : Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here