Tribunal Distritál Dili. Imajen/TATOLI

DILI, 18 jullu 2019 (TATOLI) –Arguida MSX ne’ebé komete kazu pekulatu ba uzu no partisipasaun ekonomia  iha prosesu partisipasaun Timor-Leste nian iha Expo Korea do Sul iha tinan 2012, rekoñese nia sala hodi  husu deskulpa ba Tribunál.

Liuhusi audiénsia julgamentu iha Tribunál Distritál Dili (TDD), ohin, arguida MSX nia Defeza Rui Guterres, haktuir katak, nia kliente dehan, arrepende total nia aktu hodi husu deskulpa kona-ba aktu ne’ebé nia komete.

Iha audiénsia ne’e, Defensór Públiku, Rui Guterres, reprezenta defeza husi arguida nian, deklara ba tribunal katak, arguida rekoñese ba hahalok sira ne’ebé nia halo no frankamente dehan, momentu ne’ebá laiha intensaun atu fó prejuizu ba estadu.

“Arguida hatete katak nia arrepende tebes ba kazu ne’ebé akontese, nia mós hatete katak laiha intensaun atu fó prejuizu ba estadu ida nee, tanba kazu ne’ebé mosu nia la espera,” defeza Rui Guterres, lee sai arguida nia deklarasaun ikus ba tribunál.

Nia hatutan, katak kona-ba osan indemnizasaun arguida prontu atu fó fila fali, tanba osan sira nee sei iha hela arguida nia konta bankária privada.

Arguida hatete, nia rasik labele foti osan ne’e iha banku, tanba oras ne’e nia kondisaun saúde grave. Tanba ne’e mak arguida entrega ba tribunal atu tribunal mak diretamente foti iha banku.

Seluk fali, kona-ba karreta ne’ebé hatete dehan, arguida uza xapa matríkula privadu uza ba partisipa iha expo Korea do Sul. Maibé, tuir loloos arguida dehan, la’ós nia rasik mak hakarak, maibé parte Diresaun Nasionál Transporte  no Terrestre (DNTT) mak tau duni sticker hodi fó lori ba partisipa expo Korea do Sul.

Ministériu Públiku, liuhosi Prokuradór, Jacinto Babo, sujere ba tribunál atu husu ba arguida katak atu uza konsentimentu voluntáriu pasa karta prokurasaun ida ba tribunál, nune’e foin bele foti osan, tanba osan sira ne’e iha arguida nia konta bankária privada.

“Ita labele foti osan direita, tanba osan sira ne’e iha konta bankária privada, tanba ne’e Ministériu Públiku nia parte husu ba tribunál katak arguida tenke uza konsentimentu, voluntária hato’o karta prokurasaun ida para fasil foti osan ne’ebé iha,” Ministériu Públiku sujere.

Tribunál mós konkorda ho Ministériu Públiku nia hanoin, tanba ne’e Tribunál husu ba arguida liuhosi defeza arguida nian, katak arguida tenke halo karta prokurasaun ida bele liuhosi tribunál ka arguida nia oan rasik. Nune’e, arguida nia oan mak sei direita foti osan iha banku, tanba osan sira iha konta bankária ne’e refere ba arguida nia konta bankária privada.

Rona tiha deklarasaun ne’e, Juis koletivu deside, sei deklara desizaun final iha loron 01  Agostu 2019, tuku: 5:00 loro-kraik Otl.

Antes ne’e, iha alegasaun final Ministériu Públiku nian ba kazu pekulatu no partisipasaun ekonomia, hasoru arguida MSX kadeia tinan ualu (8) no selu mós indemnizasaun ba estadu montante $68.442.19.

 Prokuradór, Jacinto Babo, konsidera  katak arguida nia hahalok ne’e la administra  no ezekuta orsamentu ne’ebé dispoin atu organiza  prezensa Timor-Leste nian iha Expo Korea  la ho kuidadu no dilijénsia ne’ebé ezije tiha kargu no osan públiku no bele kauza ba estadu prezuiju  ho montante $9,186.00 ne’ebé referente ba ajuda kustu no gastu ba kustu  produtu lokál  kuaze $28,460.02.

 Total fó prejuizu ba estadu ho montante $68.422.19  tanba ne’e Ministériu Públiku haree arguida viola nia dever sira, hanesan lealdade, legalidade, imparsialidade no boa administrasaun  ba bens públiku tuir nia guarda  hodi hetan benefísiu ekonómiku  ilejítimu ba estadu RDTL.

Rui Guterres, nu’udar arguida nia defeza, defende arguida ho parsiál. Defeza mós rekoñese arguida nia sala, katak arguida falta duni iha administrasaun.

Kona-ba osan $22.750.00, arguida seidauk gastu no arguida prontu devolve fila fali osan ne’e ba estadu. Tanba ne’e nu’udar defeza husu ba tribunál atu tetu pena tuir tribunál nia konsiénsia rasik.

“Atu hatete de’it, arguida nia kondisaun agora agrave tan, aleinde estrok  aumenta mós moras raan midar, tanba ne’e husu atu tribunál tetu tuir konsiénsia tribunál nian rasik,” defeza Rui Guterres rekomenda.

Faktu seluk, ne’ebé aprezenta iha akuzasaun Ministériu  Públiku katak, arguida  hanesan Koordenadora Jerál Timor-Leste nian ba Expo Korea iha tinan 2012 hetan nomeasaun hosi matebian eis Ministru Turizmu Komérsiu no Industria (MTCI), Gil Alves.

Total orsamentu ba komisária hodi organiza pavillaun Timor nian ba expo Korea hamutuk $47,500.00. Iha altura ne’ebá arguida kria tiha komisariadu ida hodi organiza prezensa Timor Leste nian iha expo Korea kompostu hosi ema na’in ualu (8), ida destakadu hosi Ministériu  no kontratadu na’in hitu.

Kuantia orsamentu $47,500.00 ne’ebé arguida foti hosi banku, nia gasta sosa ekipamentu eskritóriu, no saláriu sira, no hola karreta ida, maibé arguida la rejistu karreta refere hanesan patrimóniu Estadu nian no la rekere matrikula ofisial.

Karreta ne’e sirkula nafatin ho matrikula privadu no bainhira utiliza hotu karreta ne’e para iha arguida ninia uma.

Autos notísia ne’ebé aprezenta husi Ministériu Públiku hateten, iha loron 30 fulan Maiu tinan 2012, arguida halo rekerimentu dirije ba diretora tezoureiru hodi husu atu kuantia  $22,750.00 hodi deposita ba ninia konta pesoál, ho justifika katak konta ne’e destinadu hodi selu saláriu.

Arguida mós la kontrola membru komisáriu sira ne’ebé simu tiha ajuda kustu ne’e ba Korea, tanba nu’udar koordenadora jerál expo iha dever atu husu repozisaun ba osan ne’e.

Ministériu  Públiku akuza arguida ba krime pekulatu artigu 295, krime administrasaun neglijente artigu 275, no krime abuzu poder artigu 297 husi kódigu Penal Timor-Leste.

Ministériu Públiku mós husu ba tribunál atu arguida selu indemnizasaun ba estadu ho valor $57,268.19  no ida ne’e faktu sira ne’ebé tribunál lao hela iha prosesu.

Audiénsia julgamentu ne’e prezide hosi juis koletiva Francisca Cabral, José Maria Araújo, Maria Solana, Ministériu  Públiku reprezenta hosi prokuradór Jacinto Babo, arguida hetan asisténsia legal hosi defensor públiku Rui Guterres.

Jornalista          : Domingos Piedade Freitas

Editór                : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here