Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu, Julião da Silva. Imajen/Mídia SEFOPE.

DILI, 17 jullu 2019 ( TATOLI)-Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE), Julião da Silva, hatete tinan oin, SEPFOPE iha ona planu atu estabelese sentru formasaun exelente ka di’ak liu iha Ázia, nune’e bele kapasita timoroan sira sai profisionál iha futuru para bele absorve ba postu traballu.

“Foin daudaun ne’e, SEFOPE dezena ona sentru formasaun ida ne’ebé ke ninia kualifikadu exelente iha Azía”, Julião dehan ba jornalista TATOLI iha Parlamentu Nasionál, ohin.

Nia dehan dezenu ba estabelesimentu sentru formasaun ne’e rasik porsentu 100 ona.”Ami aprezenta iha Konsellu Ministru, hein de’it oinsa maka hetan aprovasaun, nune’e tempu badak Governu lori mai Parlamentu, kuandu hetan apresiasaun fó orsamentu para halo konstrusaun”.

Tuir governante ne’e, rai ba konstrusaun hetan hotu ona.”Rai ita hetan ona mais de ektare 25, pertense Hera nian “.

Nia akresenta katak sentru formasaun kada tinan bele akumula joven liu rihun 10 no husi sentru formasaun ne’e rasik sei oferese fó kapasitasaun iha área oioin inklui iha oléu no gás, nune’e mós área ospitalár sira.

“Espera tinan oin bele hahú hodi fó ba ita hotu hamnasa ida ne’e maka ita espera”‘ dehan Sekretariu Estadu Formasaun Profisional Empregu, Julião da Silva.

Jornalista : Natalino Costa
Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here