Atleta na’in tolu hosi FNTL ne'ebé aban atu aranka ba Koreia Súl

DILI, 16 jullu 2019 (TATOLI)—Federasaun Natasaun Timor-Leste (FNTL) hanesan federasaun ida ne’ebé ki’ik iha Timor-Leste ho atleta ne’ebé uituan maibé iha prestasaun. Tanba ne’e, aban (17/7),  atleta Natasaun na’in tolu sei reprezenta Timor-Leste hodi partisipa iha eventu internasional (the 18th World Swimming Championship) ne’ebé sei hala’o iha Koreia Súl, semana ida ne’e nia laran.

Atleta na’in tolu ne’ebé aban atu aranka mak hanesan Imelda Felicyta Ximenes Belo, Domingos Remédio da Silva no José João Viegas da Silva.

Prezidente FNTL, Laurentino Guterres hateten preparasaun atleta Natasaun di’ak maibé susar ba fasilidade.

“Atleta Natasaun sira prepara di’ak maibé fasilidade mak susar. Sira balun treinu iha Pisina Baucau no balun iha pisina Hotel Golgota nian. Aban, sira sei aranka ba Koreia Súl hodi partisipa eventu kampionatu mundiál ida ne’e,” tenik Laurentino ba Agência Tatoli iha nia kna’ar fatin, Dili, ohin.

Laurentino dehan, FNTL sente orgullu tanba bele hetan konvite hosi Federasaun Natasaun Internasionál hodi partisipa iha eventu refere no hatutan katak maski fasilidade mínimu tebes ba FNTL maibé naran katak reprezenta estadu no nasaun nune’e bele hamorin Timor-Leste nian naran iha mundu internasionál.

“Atleta sira treinu di’ak tuir kapasidade no fasilidade ne’ebé sira ida-idak hetan. Ha’u fiar katak sira sei kompete ho di’ak. Manán ka lakon sira sei koko tanba nasaun barak mak partisipa,” Laurentino esklarese.

Entretantu, atleta Imelda Felicyta Ximenes Belo sente kontente no agradese ba Maromak tanba hetan fiar hosi FNTL atu partisipa iha eventu internasionál.

Nia dehan, maski feto maibé nia sei hatudu prestasaun ne’ebé di’ak atu hamorin Timor-Leste nia naran. “Ha’u dala uluk agradese ba Aman-Maromak no rai doben ida ne’e. Ami ba ne’e la’ós individuál maibé lori nasaun nia naran no povu tomak nia naran. Ami sei hatudu prestasaun di’ak. Biar lakon maibé koko lai,” katak Imelda.

Aleinde ne’e, nia agradese mós ba membru FNTL tomak liliu responsável pisina Baucau ne’ebé durante ne’e tulun ona sira iha faze treinamentu. Iha eventu ne’e, Timor-Leste sei kompete ho nasaun oioin iha 25 jullu ida ne’e.

Jornalista: Horteçio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here